Začnite písať

RODIČOVSTVO

Ako pomáha Stretnutie rodinného kruhu deťom?

stretnutie rodinného kruhu

Mnoho rodín zažíva náročné životné situácie. Situácie, keď dochádza až k odlúčeniu dieťaťa od svojich blízkych, predstavujú veľkú traumu pre obe strany. Najmä vtedy, ak by sa rodiny o svoje deti chceli postarať, ale z rôznych príčin to nedokážu. Práve pre také prípady bolo vyškolených prvých 10 certifikovaných koordinátorov pre Stretnutie rodinného kruhu vo vybraných Centrách pre deti a rodinu, ktorých úlohou bude do riešenia problémov zainteresovať celú rodinu.

Stretnutia rodinného kruhu

Spoločnosť Úsmev ako dar využíva model Stretnutí rodinného kruhu (SRK) pri pomoci ohrozeným rodinám už 12 rokov. Za tento čas zrealizovali 234 SRK-ov, ktoré pomohli 604 deťom zmeniť kvalitu života. V situácii, keď sú zariadenia náhradnej starostlivosti na Slovensku plné a v Centrách pre deti a rodiny (bývalé detské domovy a krízové centrá) vyrastá bez rodičov viac ako 5000 detí, je cieľom týchto stretnutí zabrániť nie nevyhnutným vyňatiam detí z rodiny a zabezpečiť čo najrýchlejší návrat do rodinného prostredia tých detí, ktoré boli od svojich blízkych odlúčené.

SRK-y sa v tomto ukázali ako veľmi účinný nástroj. Až 294 detí mohlo vďaka využitiu práve tohto spôsobu  práce zostať vyrastať so svojimi blízkymi a nemuseli byť umiestnené do inštitucionálnej starostlivosti, 116 detí sa mohlo vrátiť z inštitucionálnej starostlivosti do svojich rodín a pre  194 detí sa podarilo nadviazať a obnoviť dôležité väzby so svojimi blízkymi. Aby vedeli kam patria a mali naplnené svoje vzťahové potreby.

„V spoločnosti Úsmev ako dar dlhé roky hľadáme spôsoby, ako čo najlepšie pomôcť rodinám zostať spolu a ten najúspešnejší, ktorý sme našli, je práve to, čo fungovalo vždy– široká rodina. Keď kedysi nastal problém v rodine, nevolala sa „sociálka“, lebo neexistovala, ani im neprišli pomáhať cudzí ľudia. Zvolala sa široká rodina, zasadla rodinná rada  a problém sa riešil. Toto funguje všade vo svete. Keď zaberie široká rodina, a potrebná pomoc zvonka sa ušije adresne na potreby rodiny, veci sa riešia a deti môžu vyrastať so svojimi blízkymi. Pre Slovákov je prirodzené využívať pomoc cez rodinnú sieť a veríme, že rozbehom SRKov sa výrazne pomôže deťom i ohrozeným rodinám,“ priblížil Jozef Mikloško, predseda  Spoločnosti Úsmev ako dar.

Podpora súdržnosti rodiny

Rodiny sa častokrát cítia bezmocné,  stratené v systéme, nevedia, čo robiť, ako majú v svojej komplikovanej životnej situácii  postupovať, nevedia ako situáciu svoju riešiť, sú paralyzovaní, keď im  hrozí odňatie dieťaťa. Možnosť stretnúť sa so svojimi blízkymi a všetkými, ktorí ich chcú v riešení podporiť  im dáva posilnenie a konkrétne možnosti pohnúť sa z miesta,  zvážiť všetky dostupné možnosti riešenia  a urobiť to, čo je pre dieťa najlepšie.

Na základe praktických výsledkov využívania tohto spôsobu plánovania riešenia situácie ohrozených detí odštartovalo MPSVR SR a Ústredie PSVR SR pilotný projekt Implementácie Stretnutí rodinného kruhu do systému sociálnoprávnej ochrany detí. Ten má integrovať účelné využívanie modelu rodinných kruhov  do práce Centier pre deti a rodinu a nastaviť procesy v systéme tak, aby sa organizovanie Stretnutí rodinného kruhu stalo neoddeliteľnou súčasťou práce s rodinami v systéme sociálnoprávnej ochrany detí a predchádzalo sa tak nie nevyhnutným vyňatiam detí z rodiny, či  dlhodobým umiestneniam detí mimo svoju rodinu.

Anna Verešová, MPSVaR SR a Marián Valentovič, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

„Vzniknutá Sekcia rodinnej politiky na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny je signálom, že chceme podporovať rodiny včasnou pomocou. Stretnutia rodinného kruhu predstavujú presne ten program, víziu a líniu, ktorým sa chceme v tejto sekcii venovať, preto sa teším, že už máme prvých absolventov programu. Všetkým gratulujem a pokračujeme v účinnej pomoci rodinám,“ povedala Anna Verešová, generálna riaditeľka sekcie rodinnej politiky na MPSVaR SR.

V rámci akreditovaného vzdelávania vytrénovali Spoločnosť Úsmev ako dar prvých 10 špecialistov – koordinátorov Stretnutí rodinného kruhu z 10 štátnych Centier pre deti a rodiny (CDR Holíč, CDR Myjava, CDR Trenčín, CDR Topoľčany, CDR Martin, CDR Rimavská Sobota, CDR Poprad, CDR  Sabinov, CDR Remetské Hámre, CDR Veľké Kapušany). Tieto zariadenia tak majú od 1.októbra 2020 vo svojom odbornom tíme špecialistu- koordinátora Stretnutí rodinného kruhu, ktorý bude pre účinnejšiu prácu s rodinami naplno využívať tento model sieťovania a zužitkovania potenciálu širokej rodiny a komunity. Svoje kapacity pre organizovanie rodinných kruhov budú vyškolení a metodicky odborne vedení koordinátori SRK ponúkať  vo svojom regióne aj kolegom – sociálnym pracovníkom, ktorí majú mandát výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a s tým spojenú nesmiernu zodpovednosť v záujme ochrany, ale aj naplnenia potrieb dieťaťa.

„Stretnutia rodinného kruhu vnímam ako veľmi dôležitú súčasť sociálno-právnej ochrany a pomoci deťom, či už na Úradoch práce, soc. vecí a rodiny alebo priamo v Centrách pre deti a rodiny. Je to skvelý nástroj, ktorý môže veľmi výrazne zabrániť tomu, aby bolo dieťa vyňaté z rodiny alebo na druhej strane, aby sme pomocou širokého okruhu rodiny pomohli deťom navrátiť sa späť do ich prirodzeného rodinného prostredia,“ povedal generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Marián Valentovič.

Stretnutie rodinného kruhu v praxi

Už počas prvých troch mesiacov pilotu sa v rámci 20 výcvikových Stretnutí rodinného kruhu podarilo predísť vyňatiu  36 detí z rodinného prostredia, pripravovať  bezpečný návrat 28 detí do rodinného prostredia a pre 44 detí, ktoré vyrastali v inštitúciách bez vyživujúcich kontaktov so svojimi blízkymi, obnoviť alebo zintenzívniť kontakty so svojimi príbuznými a podporovať  vzájomné väzby  v rámci pobytov a návštev u rodiny. Pre 108 detí sa tak podarilo uskutočniť pozitívnu zmenu v ich aktuálnej životnej situácii a reálnym spôsobom adekvátnejšie napĺňať  ich vzťahové a vývinové potreby.

„SRK je miesto, kde sa veľmi konkrétne naštartuje proces riešenia a na ktorom je veľa emócií, dôležitých emócií, vzniká tam synergický efekt. Sama som to zažila. Má to obrovský význam pre dieťa, jeho rodinu i blízkych, ale i pre nás zainteresovaných profesionálov“ povedala Viera Miklášová, riaditeľka CDR Topoľčany.

Vo svete ide o zaužívaný model práce s ohrozenou rodinou, ktorého cieľom je zmobilizovať a zaktivizovať prirodzenú vzťahovú  sieť okolo dieťaťa. Tento spôsob práce so širokou rodinou a inými do života dieťaťa zaangažovanými ľuďmi vychádza z predpokladu, že samotná rodina často vie nájsť riešenia svojej náročnej situácie, avšak potrebuje k tomu konkrétnu podporu, posilnenie a účinne spoločne s rodinou nastavenú pomoc, ktorá zodpovedá ich špecifickej situácii. Rodina a jej prirodzená podporná sieť blízkych najlepšie pozná svoje ťažkosti i možnosti,  často však potrebuje iniciáciu,  veľmi konkrétne informácie a  potvrdenie svojej nezastupiteľnej role v živote dieťaťa,  povzbudenie  k prevzatiu iniciatívy a adresnú pomoc pri obnovení narušených vzťahov či rodičovských schopností.

„Zúčastnila som sa SRK-u, kde bolo pozvaných 15 ľudí z rodiny dieťaťa a všetci živo reagovali, zmobilizovali sa a urobili všetko preto, aby sa deti vrátili do rodiny. Bol to silný zážitok vidieť, ako to funguje v praxi, a to ma inšpirovalo k tomu, aby som sa stala takýmto koordinátorom SRK a mohla reálne pomáhať deťom,“  povedala Zuzana Hýllová, sociálna pracovníčka CDR Trenčín – jedna zo skupiny  čerstvých absolventov akreditovaného výcviku pre koordinátorov SRK.

Vytvorenie možnosti  pre 10 koordinátorov SRK v rámci vybraných Centier pre deti a rodinu účinne mobilizovať zdroje samotných rodín a využívať potenciál blízkych osôb dieťaťa v systéme sociálnoprávnej ochrany detí nie je aktuálne  jediným konkrétnym krokom na podporu intenzívnej práce s ohrozenými rodinami. MPSVR SR a Ústredie PSVR SR pripravujú aj ďalšie kroky na rozšírenie počtu koordinátorov – praktikov realizujúcich Stretnutia rodinného kruhu v systéme SPODaSK, a ich následné nasmerovanie aj do oblasti prevencie a včasnej intervencie.

Viac informácií o fungovaní Stretnutí rodinného kruhu nájdete aj na stránke www.usmev.sk

 

Úsmev ako dar sa už 38 rokov stará o to, aby deti mohli bezpečne vyrastať v rodinách, ideálne tých vlastných. Vykonáva terénnu sociálnu prácu, posilňuje systémovú svojpomoc širokých rodín, pripravuje a sprevádza náhradných rodičov, buduje centrá pre obnovu rodiny a zariadenia núdzového bývania, či domy na pol ceste pre mladých bez rodinného zázemia, poskytuje opusteným deťom oporné vzťahy, napĺňa ich potreby v oblasti voľného času a osobnostného rozvoja, sieťuje kompetentných odborníkov a podieľa sa na tvorbe legislatívnych noriem.Plnohodnotné a harmonické detstvo v kruhu  rodiny je nezastupiteľnou hodnotou ako pre každé dieťa, tak pre celú spoločnosť. Táto hodnota si zaslúži našu ochranu a deti, ktorým ju nemôžu sprostredkovať vlastní rodičia, si zaslúžia našu podporu. Programy spoločnosti Úsmev ako dar vznikli a trvajú práve preto, aby podporu deťom a ich rodinám dlhodobo prinášali.

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár