Začnite písať

AKČNÉ TIPY PÔROD

Tehotenské, materské a rodičovský príspevok. Viete, kedy máte nárok na poberanie jednotlivých dávok?

tehotenské

Od prvého apríla vzniká tehotným ženám nárok na poberanie tzv. tehotenského príspevku. Ako ho možno získať? A ako si môžete neskôr zvýšiť aj materské? Na tieto témy nám odpovedala konzultantka a spolumajiteľka spoločnosti V4 Group, Eva Nemšáková.

Od apríla tohto roka vzniká mnohým budúcim mamičkám na Slovensku nárok na tzv. „Tehotenské“. Čo si pod týmto výrazom môžeme predstaviť?

Je to veľmi priaznivá správa pre mnohé budúce mamičky. Od 1. apríla 2021 sa rozšíri systém nemocenských dávok o novú dávku, tzv. tehotenské. Nárok na dávku vznikne od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu (t. j. od 13. týždňa tehotenstva). Opätovne platí, že tehotná žena musí byť nemocensky poistená nielen v čase, keď jej nárok na túto dávku vznikne, ale najmenej 270 dní v posledných dvoch rokoch pred týmto dňom, pričom u osôb samostatne zárobkovo činných (SZČO), typicky živnostníčok, musí byť splnená aj podmienka zaplatenia poistného na nemocenské poistenie včas a v správnej výške. Špecifikom tejto dávky je, že Sociálna poisťovňa ju bude poskytovať od 1. apríla 2021 aj tehotným ženám vo vyššom štádiu tehotenstva, ktoré teda dostanú pomernú časť tejto dávky, a žena na ňu nestráca nárok popri iných dávkach či príjme. Nárok na tehotenské zanikne dňom skončenia tehotenstva.

Mnoho žien ešte v období „snaženia sa“ zvažuje i to, aby mali čo najvyššiu materskú. Čo je dobré v takomto prípade urobiť?

Príchod bábätka je pre mnohé ženy veľkým zlomom v ich doterajšom živote, nielen z pohľadu novej životnej úlohy, ale aj finančne. Mnohé páry sa na toto obdobie pripravujú aj formou úspor či pripoistení. Je však dobré preveriť si, čo ženu čaká už niekoľko mesiacov vopred.  V súvislosti s výplatou materského je dobrou správou, že každoročne k 1. januáru sa jeho hodnota zvyšuje v závislosti od nárastu priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve. Kým v roku 2020 bola maximálna výška materského za 31-dňový mesiac v sume 1 548,70 eur, v tomto roku je to už suma 1 669,50 eur.

tehotenstvo

Materské je dávkou, ktorú dostávajú budúce mamičky od Sociálnej poisťovne, spravidla 6 týždňov alebo 8 týždňov pred plánovaným dňom pôrodu, a to na základe tlačiva, ktoré im vydáva ich lekár. Túto dávku si však môžu nárokovať aj iné osoby, napríklad otec dieťaťa, najmä v prípade, ak sa o dieťa nemôže starať jeho matka dlhšie ako mesiac z dôvodu choroby alebo smrti matky. Pre materské platí, že jeho výška je síce ohraničená vo vzťahu k maximálnej čiastke, čo je suma 75% z maximálneho denného vymeriavacieho základu (75 % z 71,8028 eur / deň v tomto roku, t. j. maximálne materské je 53,8521 eur denne), avšak spodná hranica určená nie je. Preto je vhodné si už niekoľko mesiacov pred narodením dieťatka zistiť, ako to s výškou materského vyzerá a ako ovplyvnia celkovú vyplácanú výšku tejto dávky napríklad bonusy, vedľajší pracovný pomer či zmena zamestnania.

Pre určenie výšky materského je potrebné zistiť u každého poberateľa dávky jeho vymeriavací základ v rozhodnom období, z ktorého sa počíta materské. Najčastejšie teda berieme do úvahy priemernú hrubú mzdu v roku 2020, pričom ak jej výška bola aspoň 2 184 eur mesačne, bude materské vyplatené v maximálnej výške 1 669,50 eur mesačne.

Povedzme si však úprimne, že hrubá mzda na úrovni 2 200 eur patrí v mnohých pracovných sférach či regiónoch Slovenska k nedosiahnuteľnej méte. Ako teda postupovať, aby materské nebolo také nízke?

Mnohé ženy túto situáciu riešia zmenou zamestnania, v ktorom dosiahnu vyšší príjem a teda aj vyšší odvod na nemocenské poistenie aspoň po dobu 90 kalendárnych dní pred dňom nástupu na materské. V takom prípade je práve zmena výšky hrubej mzdy u nového zamestnávateľa pre výpočet materského rozhodujúca. Ďalšou obvyklou situáciou je platenie minimálneho nemocenského poistenia živnostníčkou. Opätovne, v prípade, ak je to možné, je vhodnejšie si živnosť pozastaviť alebo zrušiť a vykonávať prácu ako zamestnanec s vyššou hrubou mzdou aspoň po dobu 90 dní pred nástupom na tzv. materskú dovolenku.

Zmena zamestnávateľa by však mala prebehnúť napriek tomu s určitým predstihom, pretože do rozhodného obdobia  sa nepočítajú dni, kedy sa za budúceho poberateľa neplatí nemocenské poistenie, napríklad obdobie práceneschopnosti či ošetrovania člena rodiny (uvedené v § 140 zákona č. 431/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov) a taktiež sa nepočítajú dni prerušenia nemocenského poistenia (uvedené v § 26 zákona o sociálnom poistení).

Čo čaká mamičku po skončení poberania materskej dávky?

Pri komunikácii s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny sa treba opýtať, ku ktorému dňu sa nám končí nárok na materské. Odporúčam si tento termín zapísať do kalendára a následne si vypýtať potvrdenie o ukončení poberania dávky. Aj s potvrdením o ukončení máme nárok si zažiadať o rodičovský príspevok, ktorého výška je 378,10 eur mesačne. Pozor však – ak si o materskú dávku zažiada náš partner, náš nárok na rodičovský príspevok zaniká a treba to taktiež oznámiť úradom.

Mnohé mladé ženy z obavy o svoje miesto posúvajú materstvo na neskoršie obdobie. Je táto obava však oprávnená? Čo môže a čo nemôže zamestnávateľ urobiť mamičke po návrate z materskej dovolenky?

homeofficeV prvom rade je potrebné povedať, že Zákonník práce v § 157 stanovuje, že ak sa zamestnankyňa vráti do práce po skončení materskej dovolenky / rodičovskej dovolenky, zamestnávateľ je povinný zaradiť ju na pôvodnú prácu a pracovisko. Ak zaradenie na pôvodnú prácu a pracovisko nie je možné, zamestnávateľ je povinný zaradiť ju na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve, teda presunúť napríklad na iné oddelenie.

Osobitou kategóriou sú dojčiace ženy, ktorým musí zamestnávateľ vytvoriť podmienky a takéto ženy nesmú byť zamestnávané prácami, ktoré sú pre ne fyzicky neprimerané alebo škodia ich organizmu. Zamestnávateľ je povinný zaradiť zamestnankyňu za podmienok, ktoré pre ňu nebudú menej priaznivé ako podmienky, ktoré mala v čase, keď nastúpila na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku, a rovnako zamestnankyňa má právo na prospech z každého zlepšenia pracovných podmienok, na ktoré by mala právo, ak by nenastúpili na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku, t.j. nemôže byť z dôvodu materskej/rodičovskej dovolenky diskriminovaná.

Čo sa stane ak sa zruší miesto mamičky?

V prípade, že dôjde k organizačnej zmene, môže pracovné miesto zrušiť, avšak v takom prípade má zamestnankyňa nárok na odstupné. Ak sa bavíme o ústretovosti alebo benefitoch zo strany zamestnávateľa, dohodou môžu byť upravené rôzne aspekty výkonu práce, od skrátenia úväzku až po zmenu platových podmienok. Na tieto prípady však pamätá aj Zákonník práce.

Ak žena alebo muž trvale sa starajúci o dieťa mladšie ako 15 rokov požiada o kratší pracovný čas alebo o inú vhodnú úpravu určeného týždenného pracovného času, zamestnávateľ je povinný ich žiadosti vyhovieť, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody. Rovnako, aj žena alebo muž trvale sa starajúci o dieťa mladšie ako tri roky, osamelá žena alebo osamelý muž, ktorí sa trvale starajú o dieťa mladšie ako 15 rokov, sa môžu zamestnávať prácou nadčas len s ich súhlasom. Pracovná pohotovosť sa s nimi môže len dohodnúť.

eva nemšáková

Eva Nemšáková, foto: Ondrej Bobek

Kto je Eva Nemšáková?

Už ako čerstvá advokátka mala možnosť koordinovať veľký retailový projekt pre jedno z najväčších obchodných centier v Bratislave. Táto skúsenosť ju posmelila k tomu, aby so svojim spolužiakom Miroslavom Šperkom naštartovali vlastnú spoločnosť a v roku 2011 položili základy poradenskej skupiny V4 Group, ktorá dnes pôsobí v celom Vyšehradskom regióne.

Eva sa v rámci svojho pôsobenia vo V4 Group vyprofilovala na skúseného poradcu v developerských projektoch a v M&A transakciách, kde zúročila nielen svoje právne, ale aj ekonomické vzdelanie. Aktuálne pôsobí na Slovensku a zastrešuje najmä spájanie právnych a daňových projektov. Rovnako má na starosti riadenie všetkých interných procesov slovenskej časti skupiny, počnúc výberom nových kolegov a končiac povestnými kontrolingovými tabuľkami.

Medzi jej srdcové témy patria potravinové právo, nájomné vzťahy, stavebníctvo a daňovo-právna problematika. Zároveň ju zaujímajú progresívne oblasti IP a IT práva, na ktorých má možnosť participovať pri práci svojich kolegov špecializujúcich sa na túto oblasť. Ako žene a advokátke jej nie sú cudzie ani témy dobrovoľníctva, pomoci ohrozeným či znevýhodneným skupinám obyvateľov a v neposlednom rade ani otázky žien podnikateliek.

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár