Začnite písať

AKČNÉ TIPY MAGAZÍN ODPORÚČAME RODIČOVSTVO VZDELÁVANIE

Čo by malo vaše dieťa ovládať pred zápisom do prvého ročníka?

prvák

Zápis do školy je veľkým míľnikom v živote dieťaťa aj rodiča. Niekedy sa však môže stať, že pedagóg odporučí rodičom so zápisom počkať, prípadne sa poradiť s odborníkom. U každého dieťaťa je dosiahnutie potrebnej vyspelosti totiž veľmi individuálne. Pripravili sme si pre vás prehľad oblastí, ktoré pomáhajú určiť, či je dieťa na školu dostatočne pripravené.

Čo by mal budúci prvák vedieť

Jazyk, reč a poznanie:

 • pri spontánnom rečovom prejave hovoriť gramaticky správne (skloňovať, časovať, používať minulý, prítomný a budúci čas), používať všetky slovné druhy (slovesá, prídavné mená, podstatné mená… atď );
 • sformulovať otázku a tiež na otázku odpovedať;
 • uprednostňovať verbálnu formu komunikácie (pomocou reči dosahovať cieľ);
 • informovať o svojich zážitkoch, pocitoch a prianiach;
 • vysvetliť, čo znamenajú niektoré slová (napríklad: žaba, kabát, auto), vie vystihnúť charakteristickú vlastnosť, či funkciu slova;
 • porozprávať krátku, známu rozprávku s udržaním dejovej línie a taktiež zoradiť obrázky (3 – 4) podľa deja rozprávky;
 • naspamäť poznať básničku, pesničku, riekanku a pod.;
 • povedať svoje meno, mená súrodencov, rodičov, kamarátov, adresu;
 • tvoriť nadradené pojmy, kategórie (napr.: hruška, jablko, slivka je ovocie);
 • tvoriť protiklady slov (napr.: malý – veľký, teplý – studený,…);
 • pochopiť a zrealizovať inštrukcie, pokyny (napríklad: „Vezmi si modrú pastelku a nakresli kruh do stredu papiera“).

Sluchové vnímanie:

 • určiť, či sa 2 slová rýmujú alebo nie;
 • rozlíšiť dvojice slov, či sú rovnaké alebo nie (hrady-brady, sud-sad, pije-bije,…);
 • určiť začiatočnú hlásku slova a poslednú hlásku v slove;
 • jednoslabičné slová rozložiť na hlásky napríklad: LES  →  L-E-S;
 • zopakovať vetu zloženú z piatich slov alebo zapamätať si štyri nesúvisiace slová.

Zrakové vnímanie:

 • v rade obrázkov odlíšiť, ktorý obrázok je iný, ak sa líšia v detaile a tiež vo vertikálnej a horizontálnej polohe;
 • nájsť zhodné obrázky;
 • doplniť chýbajúcu časť v obrázku;
 • poskladať obrázok z niekoľkých častí;
 • zo 6 obrázkov aspoň 3 si zapamätať.

Matematické predstavy:

 • rozlíšiť viac, menej, rovnako pri rôznej veľkosti a usporiadaní prvkov;
 • určiť množstvo o jedno viac alebo menej;
 • triediť prvky (tvoriť skupiny) podľa kritérií: farby, veľkosti, tvaru;
 • zoradiť 5 prvkov podľa veľkosti od najmenšieho po najväčší a naopak;
 • rozlišovať pojmy: malý-stredný-veľký, vysoký-vyšší-najvyšší, málo-menej-najmenej;
 • poznať a pomenovať kruh, trojuholník, štvorec a obdĺžnik.

Motorika, grafomotorika:

 • udržať rovnováhu, poskakovať na jednej nohe, chytať a hádzať loptu;
 • uvoľniť ruku pri kreslení, správne držať ceruzku;
 • nakresliť: postavu, vlnovku, šikmú čiaru, „zuby“, horný a dolný oblúk;
 • prekresliť podľa predlohy kruh, trojuholník a štvorec a pod.

Sociálne zručnosti:

 • spolupracovať, adekvátne komunikovať a dodržiavať pravidlá;
 • reagovať na pokyny autority;
 • byť trpezlivý, počkať, až na neho príde rad;
 • rozlišovať medzi hrou a úlohami;
 • zhodnotiť pod vedením dospelého následky vlastného správania v jednoduchých situáciách;
 • ovládať sebaobslužné zručnosti (obliekanie, stolovanie, hygienické návyky).

Zdroj: CPPP a P Ružomberok

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *