Začnite písať

MAMA A KARIÉRA RODIČOVSTVO

Každý rodič má právo na informácie o svojom dieťati

V súčasnosti mnohí rodičia žijú v oddelených domácnostiach a deti sú tak zverené do starostlivosti jedného z rodičov.  Rodič, ktorý nemá maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, má právo na informácie o svojom dieťati. Ako často a na aké konkrétne informácie má druhý rodič právo? Akým spôsobom prebieha informovanie druhého rodiča? Čo robiť v prípade, keď sa rodičia nevedia v tejto situácii dohodnúť a navzájom sa neinformujú?

Rodič má právo na informácie o svojom dieťati

Ideálny model oddelených rodičov je, že sa navzájom dobrovoľne o svojom maloletom dieťati informujú. Či už ide o zdravotný stav dieťaťa alebo o to, ako sa mu darí v škole. Samozrejme, nie vždy tomu tak je. Rodičia, ktorí dieťa nevychovávajú v jednej domácnosti, často nevedia nájsť spoločný konsenzus vo výchove dieťaťa. Navzájom sa neinformujú alebo si podávajú len čiastočné informácie.

 

Podľa zákona o rodine súd dbá na právo toho rodiča, ktorému nebolo zverené maloleté dieťa do osobnej starostlivosti, na pravidelné informovanie o dieťati. V prípade, ak sa rodičia odmietajú navzájom informovať, majú právo sa o informovanie domáhať súdnou cestou.

Prečítaj si: Starý rodič na OČR s dieťaťom. Je to možné?

Predtým, ako rodič začne o toto právo žiadať súd, je dobré najprv vyzvať druhého rodiča písomne, aby vás o dieťati informoval. Na základe toho budete mať dôkaz o neinformovaní preukázateľným spôsobom. Ak sa k informáciám o vašom dieťati nedostanete ani po písomnej žiadosti, podajte návrh na súd. Tento návrh sa podáva v obvode, v ktorom má vaše dieťa trvalé bydlisko.

V niektorých prípadoch je informačná povinnosť priamo súčasťou súdnych konaní o určení rodičovských práv a povinností, nemusí byť riešená v osobitnom konaní. Táto povinnosť na súde môže znieť nasledovne: „Matka je povinná písomne informovať otca o dôležitých otázkach zaoberajúcich sa maloletým dieťaťom vždy k poslednému dňu mesiaca.“

 

Počas súdneho konania o informačnej povinnosti maloleté dieťa na súde zastupuje kolízny opatrovník. Výsledkom konania je rozsudok, v ktorom súd buď vyhovie navrhovateľovi o práva na informovanie alebo tento návrh zamietne.

Rodičia sa môžu o tom, ako bude informovanie prebiehať, dohodnúť aj vopred. Uzatvoria dohodu, ktorú predložia súdu na schválenie.

 

Prečítaj si: Najlepšie zaujímavosti a zábavné fakty o Veľkej noci

 

Čo musí návrh obsahovať

  • Konkrétne informácie, ktoré má rodič o dieťati podávať druhému rodičovi, ako je zdravotný stav, výsledky v škole, záujmové aktivity, kto je pediatrom dieťaťa, mimoškolské aktivity, nakladanie s majetkom maloletého dieťaťa a mnohé iné podstatné záležitosti ohľadom dieťaťa.
  • Pravidelnosť za akú má byť rodič o svojom dieťati informovaný, napríklad vždy k poslednému dňu mesiaca.
  • Akým spôsobom je rodič povinný informovať druhého rodiča o maloletom dieťati, písomná forma prostredníctvom e-mailu, SMS, elektronicky alebo ústne a podobne.

 

Zdroj foto: pexels.com

Tagy