Začnite písať

RODIČOVSTVO

Príspevok pri narodení dieťaťa: Od 1. apríla menej byrokracie

Príspevok pri narodení dieťaťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca. S účinnosťou od 1.apríla 2022 sa menia niektoré ustanovenia zákona o príspevku pri narodení dieťaťa, postup a podmienky pre jeho získanie. Nárok na príspevok pri narodení dieťaťa legislatívne upravuje Zákon 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Suma príspevku pri narodení

Výška príspevku pri narodení je od 1. apríla 2022 stanovená nasledovne:

 • 829,86 eur –  ak ide o dieťa narodené z prvého pôrodu až tretieho pôrodu,
 • 151,37 eur – ak ide o dieťa narodené zo štvrtého pôrodu a ďalšieho pôrodu

Ak sa súčasne narodilo viac detí, suma príspevku pri narodení dieťaťa sa zvyšuje o 75,69 eur na každé dieťa.

Prečítajte si aj: Kto má nárok na vyšší rodičovský príspevok?

Kto má nárok na príspevok pri narodení dieťaťa

Príspevok pri narodení je ako jediná štátna sociálna dávka, na ktorú má prioritné právo matka dieťaťa, len vo výnimočných prípadoch otec (matka zomrela alebo po matke dieťaťa bolo vyhlásené pátranie alebo dieťa bolo zverené do osobnej starostlivosti otca na základe rozhodnutia súdu).

Matka dieťaťa má nárok na príspevok pri narodení dieťaťa, ak spĺňa podmienku trvalého pobytu a bydliska na území Slovenskej republiky. Samozrejme, dieťa sa narodilo. Pre uplatnenie nároku v rámci vymedzenia zákona je bydlisko miesto, kde má oprávnená osoba (matka) sústredené najdôležitejšie záujmy na základe objektívnych kritérií, ktorými sú:

 1. vedenie v evidencii uchádzačov o zamestnanie, sústavná príprava na povolanie štúdiom alebo starostlivosť o ďalšie dieťa do šesť rokov veku
 2. dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so všeobecným lekárom podľa osobitného predpisu a s lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo
 3. povinné verejné zdravotné poistenie
 4. návšteva školy alebo vysokej školy ďalšieho dieťaťa, ktoré má oprávnená osoba v starostlivosti.

Zmeny platné od 01.04.2022: 

 • Od 01.04.2022 je účinná novela zákona č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí.
 • Podstatnou zmenou je nová tzv. proaktívna služba pre občana pri životnej udalosti – narodení dieťaťa, t.j. uplatnenie nároku na príspevok pri narodení dieťaťa, narodeného od 01.04.2022, bude automaticky cez informačný systém bez nutnosti podávania listinnej/elektronickej žiadosti  a  dokladovania príslušných dokladov v listinnej/elektronickej podobe občanom, tzn.nebude potrebné dokladovať potvrdenie od pediatra o uzatvorení dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a potvrdenie od gynekológa, že matka navštevovala poradne počas tehotenstva.
 • Zrušila sa podmienka dožitia 28 dní dieťaťa (do 31.3.2022 sa dieťa muselo dožiť 28 dní, aby bol vyplatený príspevok pri narodení dieťaťa.
 • Predlžuje sa lehota – nárok na príspevok pri narodení dieťaťa zaniká uplynutím dvanástich mesiacov od narodenia dieťaťa (predtým bolo uplynutím 6 mesiacov), avšak nárok na príspevok na viac súčasne narodených detí zaniká uplynutím šiestich mesiacov od vzniku nároku na príspevok na viac súčasne narodených detí.

Cieľom týchto opatrení je odbremenenie administratívnej záťaže rodiča, ktorá predstavuje aj časovú záťaž. Národné centrum zdravotníckych informácií bude poskytovať informácie na základe elektronického vyžiadania príslušného úradu.

Prečítajte si aj: Kto má nárok na podporu po rodičovskej dovolenke?

Dieťa narodené mimo územia SR

Pri uplatnení nároku na príspevok pri narodení dieťaťa, na dieťa narodené mimo územia SR od 01.04.2022 žiadateľ bude predkladať v listinnej/elektronickej podobe:

 • úradný preklad rodného listu dieťaťa narodeného v zahraničí (úradný preklad z českého jazyka do slovenského jazyka sa nevyžaduje) alebo iného obdobného dôkazu o jeho narodení mimo územia SR,
 • potvrdenie o účasti na gynekologických prehliadkach, o poradí pôrodov, o prípadnom opustení pôrodnice a dieťaťa bez súhlasu,
 • doklad o tom, že príslušná inštitúcia štátu (mimo SR) vyplatila/nevyplatila oprávnenej osobe príspevok pri narodení dieťaťa alebo inú dávku toho istého druhu.

Ak žiadateľ bude požadovať poukázanie príspevku pri narodení dieťaťa na iné miesto výplaty ako úrad získa preverovaním v systémoch orgánov verejnej moci napr. poskytovanie tehotenského v Sociálnej poisťovni, alebo inú opakovanú dávku poskytovanú úradom, úradu oznámi miesto výplaty, na ktoré žiada poskytnúť príspevok pri narodení dieťaťa.

Ak sa dieťa narodilo pred 01.04.2022, podmienky nároku na príspevok pri narodení dieťaťa sa posudzujú a jeho suma sa určuje aj po 31.03.2022 podľa zákona platného do 31.03.2022.

Spracované podľa: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Zdroj foto: pixabay.com

Tagy