Začnite písať

RODIČOVSTVO

Rodičia detí vo veku 4 roky by mali spozornieť. Od tohto roku sa menia pravidlá v predčasnom zápise dieťaťa do školy

Rodičia, ktorí majú deti vo veku 4 roky by mali spozornieť. Od tohto roku sa menia pravidlá v predčasnom zápise dieťaťa do školy a v povinnosti chodiť do škôlky v období predprimárneho vzdelávania. V akom veku je pre dieťa návšteva materskej školy povinná? A kedy môžeme naše dieťa zapísať do školy predčasne?

Povinná škôlka

Od septembra 2022 je predprimárne vzdelávanie v škôlke povinné pre všetky deti, ktoré do 31.8.2022 dosiahnu vek 5 rokov. Pre deti, ktoré do konca augusta tohto roka nedovŕšia 5 rokov, nie je návšteva škôlky povinná. Samozrejme, môžu sa pridať do triedy k deťom, pre ktoré je škôlka povinná. Súčasne s nimi sa budú zúčastňovať výchovno-vzdelávacieho programu pre predškolákov. Ale Oficiálne nebudú zapísaní ako predškoláci v Rezortnom informačnom systéme.

 

Predčasný zápis do školy

Dieťa môže byť zapísané do školy pred dovŕšením šiestich rokov len v prípade, ak:

  • absolvovalo predprimárne vzdelávanie v materskej škole – absolvovanie predprimárneho vzdelávania musí byť potvrdené príslušným zariadením poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast.
  • navštevovalo predprimárne vzdelávanie v zahraničí, zákonný zástupca to musí zdokladovať pre riaditeľa kmeňovej školy.

 

Ak teda chcete vaše dieťatko po dátume 31.8.2022 zapísať do školy predčasne, ešte pred dovŕšením šesť rokov, okrem potvrdenia od pediatra a príslušných zariadení o spôsobilosti dieťaťa, musíte mať aj doklad o splnení predprimárneho vzdelávania v škôlke. Nestačí, ak vaše dieťa len chodilo do triedy spoločne s predškolákmi. Ale musí byť vedené ako predškolák.

Prečítaj si: Kedy je správny čas navštíviť logopéda?

Predčasné prijatie do predprimárneho vzdelávania v materskej škole

Ak chcete, aby vaše dieťa bolo ešte pred dovŕšením veku päť rokov prijaté do povinného predprimárneho vzdelávania v škôlke do 31.8.2022, musíte mať súhlasné vyjadrenie od všeobecného lekára pre deti a dorast a od príslušného zariadenia poradenstva a prevencie.

Doklad o návšteve predprimárneho vzdelávania v materskej škole môže škôlka vydať zákonnému zástupcovi len ak dieťa v školskom roku 2021/2022 plnilo povinné predprimárne vzdelávanie a bolo ako dieťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie pred dovŕšením piateho roku veku riadne vedené aj v rezortnom informačnom systéme (RIS). V rezortnom informačnom systéme sa uvádzajú všetky deti, ktoré sú zaradené do predprimárneho vzdelávania. Zároveň sa značí skutočnosť, či dieťatko dovŕšilo päť rokov predtým, ako sa stalo predškolákom. Ak dieťatko nedovŕšilo 5 rokov, súčasťou RIS je aj doklad od príslušných orgánov a pediatra.

 

Prečítaj si: Prečo podľa Montessori metódy nemáme deťom čítať rozprávky?

Ak teda chcete, aby vaše dieťatko bolo prijaté do školy skôr, musíte na to myslieť už vo veku 4 rokov. Pretože od septembra 2022 nebude do školy prijaté žiadne dieťa, ktoré nenavštevovalo povinné predprimárne vzdelávanie v materskej školy. Čiže každé dieťa musí byť najprv oficiálne predškolák, až potom sa z neho môže stať školák.

Zdroj foto: Pexels

Tagy