NAČÍTAVAM

Začnite písať

MAGAZÍN TLAČOVÁ SPRÁVA

Ľudia so zdravotným postihnutím majú tiež nárok na kvalitný a dôstojný život

Share

Valné zhromaždenie ZPMP v SR na svojom zasadnutí v dňoch 26.-27.5.2022 v Bratislave schválilo

  • Správy o činnosti ZPMP v SR, Správy o hospodárení a Správy revíznej komisie ZPMP v SR za roky 2017 – 2021.
  • Koncepciu činnosti ZPMP v SR na roky 2022-2026 zameranú na napĺňanie hlavného cieľa, ktorým je inklúzia ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodín do života spoločnosti.

Prioritami činnosti sú najmä obhajovanie a sebaobhajovanie, poskytovanie sociálnych služieb a služieb zamestnanosti, vzdelávacie aktivity a spolupráca s verejnou správou, mimovládnymi organizáciami, súkromným sektorom v rôznych oblastiach a úrovniach so zámerom zabezpečiť dôstojný život pre všetkých.

Valné zhromaždenie ZPMP v SR podporuje rozhodnutia Vlády SR a kompetentných orgánov a inštitúcií smerujúce k implementácii Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Vítame všetky reformné kroky zacielené na inkluzívne vzdelávanie, dostupnú zdravotnú starostlivosť, kvalitné sociálne služby a napĺňanie ľudských práv.

Valné zhromaždenie ZPMP v SR vyzýva

  • Ministerstvo spravodlivosti SR k neodkladnej realizácii reformy opatrovníctva dospelých v Slovenskej republike a k zavedeniu moderných nástrojov na ochranu zraniteľných osôb, akým je aj podporované rozhodovanie.
  • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, samosprávne kraje a obce na zintenzívnenie procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb v Slovenskej republike a vybudovanie siete dostupných komunitných služieb. Mnohé z existujúcich zariadení sociálnych služieb nespĺňajú základné štandardy 21. storočia na kvalitný a dôstojný život.

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR je občianske združenie a vyvíja činnosť na území Slovenskej republiky. Vzniklo v roku 1980, združuje 45 miestnych organizácií s počtom členov takmer 10 000 osôb na celom Slovensku. Hlavným cieľom ZPMP v SR je začlenenie ľudí s mentálnym postihnutím do spoločnosti.

Titulná foto: Judita Tamošiūnaitė na Pexels