Začnite písať

Uncategorized

Slovenským školám chýba plán na integráciu detí z Ukrajiny

school

Slovenské školy nie sú pripravené vzdelávať deti z Ukrajiny. Jestvuje viacero problémov, ktoré bránia ich efektívnemu začleneniu do vzdelávacieho procesu.

Deťom z Ukrajiny hrozí sociálne vylúčenie

Ukrajinské deti je ale potrebné začleniť, inak môžu byť ohrozené horšími výsledkami vo vzdelávaní, ktoré povedú k problémom s uplatnením na trhu práce.

Môže im tiež hroziť sociálne vylúčenie. Je potrebné začleniť ich do vzdelávacieho procesu, a to za podpory ministerstva školstva, samospráv aj zriaďovateľov. Konštatuje to Centrum vzdelávacích analýz vo svojom analytickom komentári.

Analýza identifikovala viacero problémov, ktoré komplikujú začleňovanie ukrajinských detí do slovenského vzdelávacieho systému. Podľa ich odhadov väčšina ukrajinských detí nenavštevuje slovenské školy. Jestvuje tiež možnosť, že mnohé z nich sa vôbec nevzdelávajú.

Pomoc pri začlenení detí do systému

Podľa rezortu školstva sa na ne ani nevzťahuje povinná školská dochádzka. Začleňovanie ukrajinských detí komplikuje to, že ich umiestňovanie do škôl je nekoordinované, v dôsledku čoho sú rozptýlené medzi veľkým počtom škôl.

Tým sa zvyšuje aj počet škôl, ktoré potrebujú pomoc s ich začlenením. Analýza uvádza, že deti z Ukrajiny navštevujú celkovo 962 základných škôl (ZŠ), čo predstavuje necelú polovicu všetkých ZŠ na Slovensku.

Deťom nie je poskytnutá ani dostatočná podpora pri osvojovaní si slovenského jazyka. Jazyková bariéra pritom podľa prieskumu Komenského inštitútu predstavuje výrazný problém pri vzdelávaní a narazilo na ňu viac než 84 percent vyučujúcich ZŠ.

Chýbajúce kapacity na školách

Školy nemajú dostatok prostriedkov na to, aby ukrajinským deťom individuálne pomohli pri učení sa. Zároveň absentuje komplexnejšia podpora pre pedagógov a pedagogičky, a tiež chýbajú aj systémové nástroje na podporu duševného zdravia a sociálnych potrieb detí. Štátna školská inšpekcia zistila, že riaditelia a riaditeľky by uvítali najmä metodickú, finančnú a personálnu pomoc.

Analýza obsahuje aj konkrétne odporúčania, ktoré by mali zlepšiť situáciu so vzdelávaním detí z Ukrajiny. Je potrebné zabezpečiť začlenenie týchto detí do slovenských škôl, deklarovať ich nárok na vzdelávanie, ale aj zahrnúť ich do povinnej školskej dochádzky.

Jazyková bariéra a podpora duševného zdravia

Analýza odporúča aj zmapovanie začleňovania ukrajinských detí a prípravu stratégie pre podporu ich vzdelávania na Slovensku.

Ďalším opatrením by malo byť zaradenie detí z Ukrajiny do predprimárneho vzdelávania, a tiež selekcia škôl, kam by mali byť prednostne zaraďované, pričom v týchto školách by sa vytvorili vhodné podmienky pre ich kvalitné vzdelávanie.

Z hľadiska jazykovej podpory by bolo vhodné upraviť nastavenie kurzov štátneho jazyka a podporovať aj rozvoj ukrajinského jazyka.

Posilnenie programu doučovania

Analýza navrhuje aj zabezpečenie sociálnej a emocionálnej podpory ukrajinských detí, napríklad aj prostredníctvom vytvorenia mobilných regionálnych tímov pre oblasť duševného zdravia.

Potrebné sú aj systémové nástroje, ktoré by prostredníctvom voľnočasových aktivít napomohli utvárať väzby medzi deťmi z Ukrajiny a ostatnými deťmi.

Odporúčané je aj zabezpečenie podpory učenia pre ukrajinské deti, najmä prostredníctvom programu doučovania, a tiež zaistenie podpory pracovníkom škôl, či už v podobe psychologickej alebo finančnej pomoci, ale aj pomoc so vzdelávaním detí z Ukrajiny.

Zdroj: Webnoviny.sk – Slovenské školy majú problémy s integráciou detí z Ukrajiny. Chýbajú im kapacity, jasný plán a financie. © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy