Začnite písať

ROZHOVORY

Daniela Hrončová: Žime tak, aby aj budúce generácie mali možnosť prežiť

Ambasádorka Európskeho klimatického paktu. Jedna z najaktívnejších v Európe. Akčná žena, občianska aktivistka a koordinátorka environmentálnej výchovy na Cirkevnej základnej škole Narnia Mgr. Daniela Hrončová (39 r.). Mama dvoch dcér, ktorá sa snaží motivovať ľudí k aktívnemu, ekologickému a trvalo udržateľnému životnému štýlu. Šíri osvetu o zmene klímy. Venuje sa rozvíjaniu vedomostí, skúseností, zručností a environmentálneho cítenia prostredníctvom výchovy a vzdelávania. Má rada ľudskosť, odvahu a čestnosť. Neznáša predsudky a pasivitu v prípadoch, keď je potrebné konať.

V rozhovore pre Akčné mamy Daniela prezradila:

  • ako vyzerá koncept environmentálnej výchovy v praxi,
  • v čom spočíva význam ambasádorky Európskeho klimatického paktu,
  • čo môže každý z nás robiť, aby sme zachovali planétu pre ďalšie generácie.

Daniela, od malička ste úzko spätá s prírodou, ekologické témy sú vám blízke. Napriek tomu ste sa rozhodli pre prácu v školstve. Prečo?

Pretože deti sú naša budúcnosť. Keď stretnete dieťa, ktoré nepozná čerešňový strom, môže vás to inšpirovať k zamysleniu. Okrem iného aj nad tým, ako v deťoch rozvinúť vedomosti o ovocných stromoch, ktoré nám napríklad dávajú nielen ovocie, ale aj tieň. Venovať sa deťom, hľadať, čo ich zaujíma, rozvíjať v nich talent a environmentálne cítenie môže pomôcť zmeniť svet k lepšiemu.

Pôsobíte na súkromnej Cirkevnej základnej škole Narnia v Bratislave. Ako vnímate dnešné deti?

Dnešné deti vnímam ako hrdinov, každé z nich má svoj príbeh a svoju cestu. Snažím sa byť im na ich ceste dobrým a užitočným sprievodcom. Mnoho detí už momentálne začína pociťovať a vnímať negatívne následky globálneho otepľovania. Snažím sa okrem iného aj zaangažovanosťou a osvetou medzi deťmi prispievať k zmierňovaniu dôsledkov zmeny klímy.

„Dnešné deti vnímam ako hrdinov, každé z nich má svoj príbeh a svoju cestu.“

Sú chtivé po poznaní, majú v sebe túžbu objavovať, hľadať a robiť dobro?

Áno, ale je veľmi dôležité hľadať a nájsť vhodné formy a spôsoby, ako im poznanie sprostredkovať, podporovať ho a rozvíjať.

Prečítajte si aj: Slovensko má najaktívnejších ambasádorov v boji proti klimatickej zmene

Podarilo sa vám na škole vytvoriť koncept environmentálnej výchovy. Ako to vyzerá v praxi?

Je to v podstate snaha o zvyšovanie environmentálneho cítenia a povedomia, zmierňovanie negatívnych dôsledkov zmeny klímy, prevencia povodní a sucha atď. Zážitkovou a bádateľskou formou spoznávať, vnímať, porozumieť a reagovať na zmenu klímy. Rozmýšľať nad príčinami, možnými následkami a vhodnými riešeniami. Sú to reálne environmentálne zamerané edukačné aktivity a činnosti. Nadväzuje sa okrem iného aj na už existujúce funkčné vzdelávacie koncepty, v rámci toho aj na tému separovania odpadu, zachovania biodiverzity a ďalšie.

Vplyv školského prostredia na deti je zrejmý, ale bez domácej podpory to nejde. Darí sa vám zapojiť aj rodičov?

Áno niektoré aktivity boli a sú pripravované tak, aby bolo možné zapojiť aj rodičov.

Ste jednou zo 14 ambasádoriek Európskeho klimatického paktu, pričom Slováci patria medzi najaktívnejších v Európe. Čo je vašou úlohou ako ambasádorky?

Mojou úlohou je šíriť osvetu o zmene klímy, s tým súvisiacimi témami a aktivitami Európskeho klimatického paktu. Venovať sa vzdelávaniu v tejto oblasti, angažovať sa v zmierňovaní dôsledkov zmeny klímy, spolupracovať pri tom aj s ďalšími zainteresovanými. Realizovať pozitívnu zmenu. Snažiť sa presadzovať efektívne trvalo udržateľné riešenia, príklady dobrej praxe a inovácie.

 

Ako by ste laicky vysvetlili podstatu (význam) a fungovanie Európskeho klimatického paktu? Čo je jeho cieľom?

Európsky klimatický pakt je hnutie ľudí ktorých spája to, že každý z nich sa snaží o trvalo udržateľnú Európu. Klimatický pakt je súčasťou Európskej zelenej dohody a je prepojený s Európskou komisiou. Pomáha EÚ splniť jej cieľ stať sa do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom na svete.

S ekológiou a ochranou životného prostredia sa spája trvalo udržateľný rozvoj. Čo znamená konkrétne pre vás?

Žiť tak, aby aj budúce generácie mali možnosť prežiť. Šetriť zdroje, chrániť životné prostredie, vážiť si prírodu, čistú vodu, čistý vzduch, zdravú pôdu atď. Myslieť vopred na všetky možné negatívne dôsledky, ktoré prichádzajú do úvahy pri každej konkrétnej plánovanej ľudskej činnosti. Začať riešiť problém (napríklad environmentálna záťaž, zvýšené emisie a podobne) čo najskôr. V ideálnom prípade ihneď, ako sa to objaví. Snažiť sa zodpovedným konaním predchádzať ďalším problémom a negatívnym dôsledkom zmeny klímy.

Ako vieme konkrétne prispieť aktívne budovať trvalo udržateľný rozvoj a ako viesť k tomu naše deti?

Každý vie prispieť napríklad svojim talentom, aktivitou a zaangažovaním sa vo svojej konkrétnej oblasti a sfére pôsobenia, vo svojej vlastnej komunite. Deti môžeme inšpirovať našim vlastným príkladom. Môžeme začať aj maličkosťou a postupne robiť viac a viac vecí prospešných pre ľudí i pre našu planétu. Pomôckou k tomu môže byť aj stanovenie si svojich vlastných krátkodobých a dlhodobých cieľov a nastavenie priorít.

Prečítajte si aj: Ochrana klímy sa dá robiť aj zdola, začať treba od seba

Čo môže každý z nás robiť, aby sme zachovali našu planétu aj pre ďalšie generácie?

Rozmýšľať, ako môže naše vlastné konanie ovplyvniť ďalšie generácie. Snažiť sa robiť tie veci, ktoré robiť môžeme a ktoré zmiernia zmenu klímy. Zaujímať sa o aktuálne informácie o zmene klímy, o spôsoby predchádzania negatívnym dôsledkom. Hľadať, zdieľať, realizovať dobré príklady praxe. Žiť ekologickejšie. Byť inšpiráciou pre ostatných, ale aj nechať sa inšpirovať ostatnými. Každý z nás sa môže snažiť znížiť svoju uhlíkovú stopu na minimum. Na to, aby sme zachovali našu planétu aj pre ďalšie generácie, je totiž okrem iného potrebné udržiavať emisie na veľmi nízkej úrovni.

Ďakujem za rozhovor.

Zdroj foto: archív D. H.

Tagy