Začnite písať

AKČNÉ TIPY RODIČOVSTVO školstvo

Obedy zadarmo pre všetky deti základných škôl už od mája 2023

Národná rada Slovenskej republiky schválila „obedy zadarmo“ pre všetky deti od 1. mája 2023. Obedy zadarmo boli schválené ako novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi na návrh poslankyne Petry Krištúfkovej (Sme rodina). Cieľom novely zákona je zabezpečiť, aby všetky deti, ktoré si plnia povinnú školskú dochádzku, mali adekvátny prísun zdravého a teplého jedla, a tak si systematicky budovali vzťah k správnym stravovacím návykom.

Nárok na obedy zadarmo budú mať deti, ktoré navštevujú posledný ročník materských škôl alebo sú žiakmi základnej školy. Dotácie na obedy zadarmo nie sú limitované podľa príjmu domácnosti, v ktorej dieťa žije. Okrem toho rodič môže na dieťa poberať daňový bonus a súčasne aj dotáciu na stravovanie v školskom zariadení. O obedy zadarmo rodič žiada súčasne s prihlasovaním dieťaťa na stravovanie v škole.

Nárok na dotáciu má aj dieťa, ktoré nie je v poslednom ročníku materskej školy, ak dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo príjem domácnosti je najviac vo výške životného minima. Dotácia na stravu sa tiež poskytuje všetkým deťom v materskej škole, ak 50% všetkých detí, ktoré navštevujú materskú školu, s výnimkou posledného ročníka, pochádza z domácností, ktoré sú odkázané na pomoc v hmotnej núdzi.

Dokonca aj žiak s individuálnym študijným plánom bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v základnej škole, má nárok na dotáciu na stravu za rovnakých podmienok ako žiaci dennej formy.

Ak sa dieťa kvôli svojmu zdravotnému stavu nemôže stravovať škole, má intolerancie a škola mu takéto stravovanie nezabezpečila, dotácie vyplatí škola zákonnému zástupcovi dieťaťa.

Prečítajte si: 22. marec Svetový deň vody – Ako a prečo šetriť vodou

Na dieťa v poslednom ročníku materskej školy je výška dotácie na stravu v sume 1,40 EUR na deň, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho programu a odoberie obed. V prípade žiaka prvého stupňa základnej školy sa poskytne dotácia na stravu v sume 2,10 EUR na deň, ak sa zúčastní na vyučovaní a odoberie obed. Rovnaké podmienky platia aj pre žiaka druhého stupňa základnej školy, ktorému dotácia na stravu prináleží v sume 2,30 EUR na deň.

 

Zdroj foto: Pexels

 

 

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár