Začnite písať

AKČNÉ TIPY PÔROD RODIČOVSTVO

Zmena výšky a podmienok príspevku pri narodení dieťaťa od 1. mája 2023

Príspevok pri narodení dieťaťa je jednorazová sociálna dávka, ktorá sa ľudovo nazýva „kočíkové“. Touto dávkou štát prispieva na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb pre novorodenca. Výška tejto štátnej dávky sa od 1. mája 2023 mení. 

Nárok na príspevok pri narodení dieťaťa má prednostne matka dieťaťa. Otec môže tento príspevok získať len v takom prípade, ak:

  • matka dieťaťa zomrela,
  • po matke dieťaťa bolo vyhlásené pátranie,
  • je dieťa zverené do osobnej starostlivosti otca na základe právoplatného súdneho rozhodnutia.

Medzi podmienky nároku na príspevok pri narodení dieťaťa je narodenie dieťaťa, trvalý pobyt a bydlisko oprávnenej osoby (matka, otec alebo iná osoba, ktorá sa na základe súdneho rozhodnutia stará o dieťa) na území Slovenskej republiky (SR). Bydlisko znamená, že:

  • oprávnená osoba má prácu alebo je evidovaná na úrade práce v SR,
  • má obvodného doktora na Slovensku,
  • povinné verejné poistenie (aspoň 2 z týchto bodov musí spĺňať, aby mala oprávnená osoba nárok na príspevok pri narodení dieťaťa).

Ak sa súčasne narodí viac ako jedno dieťa, príspevok pri narodení dieťaťa sa vzťahuje na každé z narodených detí osobitne.

Nárok na príspevok pri narodení dieťaťa si uplatňuje oprávnená osoba podaním písomnej žiadosti na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta jej trvalého pobytu. Nárok na príspevok pri narodení dieťaťa si oprávnená osoba môže uplatniť aj žiadosťou podanou elektronickými prostriedkami a podpísanou zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby.

Ak sa dieťa narodilo mimo územia Slovenskej republiky a v čase podania žiadosti o príspevok pri narodení dieťaťa dieťa nemá vydaný slovenský rodný list, oprávnená osoba priloží k písomnej žiadosti o príspevok úradný preklad rodného listu dieťaťa vydaného v cudzine alebo iného obdobného dokladu o narodení dieťaťa.

Na konci marca 2023 bola v parlamente schválená novela zákona o príspevku pri narodení dieťaťa. Na jej základe sa aj na dieťa narodené od prvého až štvrtého pôrodu vypláca príspevok vo výške 829,86 eur. Zároveň sa zrušila podmienka dožitia dieťatka 28 dní. Novela nadobúda účinnosť od 1.mája 2023.

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár