Začnite písať

ROZHOVORY ZDRAVIE

Zmeňte svoj postoj a životný štýl, zapojte sa do programu Zelená škola

Zelená škola je environmentálny výchovno-vzdelávací program pre materské, základné a špeciálne školy. Do škôl prináša reálne zmeny vo fungovaní a výučbe a prispieva k prevencii a riešeniu problémov životného prostredia. So Zuzanou Gallayovou, manažérkou programu a regionálnou koordinátorkou a lektorkou, sme sa pozhovárali o tom, aké má Zelená škola výsledky za uplynulý školský rok, ako budú ďalej školy pokračovať vo svojich projektoch a čo nové nás so Zelenou školou čaká.

Zelená škola je dlhodobý program, nie jednorazový projekt

V programe Zelená škola ste boli dobrovoľníčkou od roku 2004. Pôsobili ste ako konzultantka a hodnotiteľka. Od roku 2019 ste už stálou členkou tímu. Čo vás do Zelenej školy priviedlo?

Potrebujem robiť veci tak, aby mi dávali zmysel. (Smiech.) Preto som vnímala, keď sa na tribúnach v roku 1989 ako jeden zo závažných problémov spoločnosti, pomenovali aj problémy životného prostredia. Konkrétne znečistenie ovzdušia a vôd, ktoré poškodzujú ľudské zdravie a skracujú dĺžku života. Po nežnej revolúcii z tohto dôvodu vznikla Fakulta ekológie a environmentalistiky vo Zvolene, ktorú som vyštudovala. Avšak pre čistejšiu pôdu, vzduch, vodu, nižšiu uhlíkovú stopu nestačia len technológie, ekonomické či právne nástroje, ale potrebujeme, aby ľudia menili svoje postoje a životný štýl. Ako na to, ma veľmi zaujímalo. Aj preto som po skončení štúdia na fakulte zostala a učím predmet Environmentálna výchova. Aby som prinášala študentom najnovšie metódy a skúsenosti z praxe, začala som pred rokmi spolupracovať so Živicou a robila som v programe Zelená škola dobrovoľníčku spolu s viacerými študentkami, čo sa mi zdalo dobre prepojené, nakoľko získavali počas štúdia aj prax. Potom prišla ponuka, stať sa členkou tímu a lektorovať kurzy pre učiteľky a aj program viesť.

Kto sa do programu Zelená škola môže prihlásiť a aké podmienky následne musí spĺňať?

Program Zelená škola je súčasťou medzinárodnej siete Ecoschools. Na Slovensku funguje od roku 2004. Prihlásiť sa môžu materské, základné, stredné aj špeciálne školy vo všetkých regiónoch Slovenska. Aktuálne v ňom pracuje 185 škôl a my sme sa práve vrátili z kurzu pre novozapojené školy. Vo Vzdelávacom centre Zaježová sme ich naučili medzinárodnú metodiku 7 krokov, podľa ktorej spolu so svojimi kolegyňami, kolegami, žiakmi, rodičmi, ale aj upratovačkami, školníkmi či vedúcimi jedálne budú postupovať tak, aby zmenili fungovanie školy vo vybranej oblasti, ale aj spôsob výučby. Tými oblasťami môžu byť napríklad odpad, voda, energia, potraviny, zeleň a ochrana prírody. Zmena školám zvyčajne trvá dva roky a našou úlohou na Živici je ich školiť, pripravovať im metodické materiály, konzultovať s nimi, čo potrebujú a pomáhať. Následne každú školu navštívi dvojica hodnotiteľov, hodnotiteliek, aby zistili, či škola spĺňa kritériá na získanie medzinárodného certifikátu a vlajky. A potom sa do programu môže škola zapojiť opäť a robiť zmeny v ďalšej téme.

Inšpirujte sa zelenoškolákmi a zelenoškôlkarmi zo ZŠ a MŠ vo Svätom Antone

Ako by ste definovali výučbu Zelenej školy?

O životnom prostredí a klimatickej zmene sa veľa hovorí. Dnes vidíme záplavu rôznych enviprojektov a „projektov“, no Zelená škola je dlhodobý program a environmentálna výchova a propagácia sa dá robiť rôzne. V Zelenej škole nejdeme cestou jednorazových aktivít, napríklad len Deň Zeme a nejaké infostánky. Naše školy systematicky krok po kroku menia svoje fungovanie a robia zmeny, nielen aktivity. Uvediem príklad. Ak sa učia žiaci o opeľovačoch, tak na školskom dvore sadia nektarodajné rastliny a kosia priaznivo pre opeľovače. Priamo tak sa deti učia, aké konkrétne kroky vedia už vo svojom veku na svojej škole robiť a aký to má význam. Pokiaľ sa učia, že odpad je problém, tak v rámci Zelenej školy zisťujú, kde aký odpad na škole vzniká, koľko ho je, ktorý by vzniknúť nemusel. A nezostáva iba pri učení, ale robia konkrétne kroky na zníženie odpadu. Je to dlhá cesta, náročná, ale mnohým sa darí.

Tip zo Zelenej školy na výrobu solárnej sušiarne

Uplynulý školský rok strieda nový. Ako by ste zhodnotili úspechy škôl zapojených vo vašom programe?

V máji a júni sme osobne vo dvojiciach navštívili cez 90 škôl – od Bratislavy po Sninu. Zelená škola nie je súťaž, takže každá škola má iné podmienky. Za úspech preto považujeme ich posuny, akými určite sú, že kde sa na škole učilo o ochrane prírody najmä z učebníc či cez interaktívne tabule, teraz sa už deti učia na školskom dvore alebo priamo v chránených územiach. A úspech je tiež, ak škola znížila množstvo spotrebovanej vody, energie a podobne. Napríklad ZŠ s MŠ Vavrečka, okrem premeny školského dvora na učiacu záhradu, spolupracovala s obcou. Vysadili na miestnom cintoríne lipy, o ktoré sa starajú a využívajú ich vo vyučovaní. Na matematike merajú obvod stromov. Úzko spolupracujú s CHKO (Chránená krajinná oblasť – pozn. red.) Horná Orava. Organizujú exkurzie na bobrie hrádze a praktizujú tam výučbu. MŠ Fándlyho v Senci zas začala nakupovať bezobalovo čistiace prostriedky, čím znížili množstvo odpadu.

Prečítajte si: 10 tipov na ekologickú domácnosť

Môžete sa pochváliť aj konkrétnymi číslami?

ZŠ Oravská Jasenica znížila množstvo nevytriedeného odpadu o 60 %. Obchodná akadémia v Čadci znížila množstvo potravinového odpadu o 19 %. Gymnázium Púchov znížilo spotrebu energie o 19 %. Okrem učenia takto veľmi konkrétne a priamo znižujú vplyv školy na životné prostredie. Veľmi by som aj touto cestou chcela poďakovať všetkým učiteľkám, učiteľom, ich žiačkam a žiakom, ale aj pani upratovačkám, školníkom, kuchárkam a v neposlednom rade aj rodičom, pretože úspech nie sú len čísla. Tieto dôležité zmeny by sa nepodarili bez spolupráce.

V ktorých školách na Slovensku ste zaznamenali niečo špeciálne a výnimočné, čo ste ani neočakávali?

Napadá mi malotriedka ZŠ Kravany. Žiaci s pani učiteľkou zisťovali, kde sa produkuje odpad. Škola varí aj pre seniorov z obce a obedy im rozvážali v jednorazových nádobách. Aby znížili množstvo odpadu, každá starká či starký má dva kovové obedáre označené svojim menom. Keď im pracovník obecného úradu privezie uvarený obed, tak so sebou vezme prázdny obedár. V podstate jednoduché, tak to dakedy fungovalo. Dnes je pohodlné zjesť obed a vyhodiť obal, no sú to tony odpadu, ktorý nemusel vzniknúť. Považujem za dôležité, že táto školička ovplyvnila produkciu odpadov v obci.

Čo sa v Zelenej škole bude diať v najbližších mesiacoch?

So začiatkom nového školského roka program pokračuje. Máme v ňom dve skupiny škôl. Prvá si 12. októbra v Košiciach slávnostne preberie medzinárodnú vlajku a certifikát a väčšina z nich pokračuje v programe. Čiže si vyberú ďalšiu tému a žiaci s učiteľkami si urobia audit školy. Zistia východiskový stav, napríklad ako hospodária s vodou. Potom si pomenujú cieľ, ktorý chcú dosiahnuť. Dajme tomu o koľko znížia spotrebu vody alebo ako a kde budú vodu zadržiavať. Urobia si akčný plán, realizujú zmeny vo fungovaní školy aj vo výučbe, informujú nás o nich a o dva roky sa pokúsia vlajku obhájiť. Druhá skupina škôl sa chystá v máji až júni 2024 na hodnotiace návštevy, takže ťažisko ich práce tento rok bude v plnení cieľov, realizácii zmien a zdieľaní posunov a pokrokov s verejnosťou, aby získali vlajku a certifikát. Okrem samotného chodu programu pracuje sedem Zelených škôl súbežne v projekte Voda pre našu budúcnosť. Učia sa o klimatickej zmene a robia na školských dvoroch adaptačné opatrenia na zmenu klímy.

Prečítajte si: Žiaci slovenských škôl vyzbierali viac ako 7 ton elektroodpadu

Pripravujete nejaký projekt aj pre školy, ktoré zapojené v programe Zelená škola nie sú?

Pre všetky školy, nielen pre Zelené, a tiež pre verejnosť sme pripravili Dušičkovú výzvu. Keďže naše cintoríny sa menia na skládky plastového odpadu, v rámci kampane Viac lásky menej plastu budeme spoločne motivovať aj ostatných, aby sme si uctili pamiatku našich najbližších prírodnými vencami. Na Facebook-u Zelená škola a na Instagrame Živice sa už čoskoro objavia bližšie informácie.

Projekt ElektrodpadDopad – spoločný projekt Zelenej školy a Živice

Onedlho odštartuje siedmy ročník projektu ElektrodpadDopad. Táto téma je zaujímavá najmä pre mladých ľudí, ktorí sa s mobilom prakticky už narodili. Čo by sme mali o tomto projekte vedieť?

Elektroniku denne využívame a potrebujeme. Kde a kto ju vyrába a s akými dôsledkami, ako ju využívať a kde končí, ako minimalizovať vplyv na životné prostredie, ale aj to, prečo elektroniku recyklovať, sa dozvedia školy zapojené do projektu. Za každú školu jeden učiteľ a dvaja žiaci absolvujú exkurziu do podniku na recykláciu elektroniky, trojdňový zážitkový kurz vo Vzdelávacom centre Zaježová a mediálny worskhop. Následne na svojich školách začnú elektroodpad triediť, učiť o tejto téme na rôznych predmetoch aj rovesníkov a informovať o danej téme verejnosť. Projekt nie je administratívne náročný. Učiteľka vyplní registračný formulár a na konci projektu pošle fotky a spätnú väzbu. Školy, ktoré nevyberieme, môžu využívať metodické materiály zverejnené na našom webe – interaktívne on-line kurzy Tajný život elektronikyTajný život mobilu, film Vitajte v Sodome o najväčšej skládke elektroodpadu na Zemi a podobne.

O tom, že o elektroodpade sa dá učiť aj zábavne vás presvedčí skvelá učiteľka Janka Hrnčiariková zo ZŠ Šenkvice, ktorá pre svojich žiakov pripravila únikovú hru na túto tému 

Ako a dokedy sa môžeme zapojiť do projektu a zistiť vďaka nemu, aká bola cesta mobilov a čo sa s nimi deje, keď ich vymeníme za modernejší model?

Prihlásiť sa môžu základné a stredné školy do 22. septembra. Zo všetkých škôl vyberieme 20. Bližšie informácie nájdete tu.

Zelená pre školy

Problémov v súvislosti so životným prostredím stále pribúda a je mnoho tém a oblastí, ktoré si vyžadujú našu pozornosť. Ak je výučba prepojená s reálnym životom, potom má naozaj zmysel. Vtedy je možné realizovať konkrétne opatrenia na zníženie ekologickej stopy a zavádzať nové environmentálne spôsoby vyučovania, do ktorých budú zapojení pracovníci aj žiaci jednotlivých škôl. O životnom prostredí a jeho problémoch sa nestačí len učiť, treba pracovať na tom, aby zmeny bolo vidieť.

Zdroj foto a video: Zelená škola, Živica

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár