Začnite písať

školstvo

Aké je stanovisko Odborového zväzu školstva k Programovému vyhláseniu vlády?

Vláda Slovenskej republiky 13. novembra schválila svoje programové vyhlásenie. Oblasti vzdelávania sa venuje v 3. časti s názvom Udržanie sociálneho štátu a posilnenie hospodárskej, sociálnej, environmentálnej a územnej súdržnosti spoločnosti.

V úvode programového vyhlásenia vláda kriticky hodnotí situáciu v oblasti vzdelávania a vedy, v súvislosti s investičným dlhom, meškajúcou digitalizáciou, odlivom mozgov a nízkou atraktivitou učiteľského povolania. Odborový zväz školstva s týmito výhradami súhlasí. Podľa nich je aktuálny stav spôsobený rozhodnutiami predchádzajúcich vlád.

Avšak Odborový zväz školstva pripomenul, že mnohí z členov súčasnej vládnej koalície mali za posledné desaťročia všetky možnosti na zlepšenie situácie v školstve.

Programové vyhlásenie vlády (PVV) obsahuje viacero relevantných a nevyhnutných opatrení, ktoré Odborový zväz školstva dlhodobo požaduje a ktoré sú aj súčasťou Deklarácie 2023 či celoeurópskej odborárskej kampane na zvýšenie atraktivity učiteľského povolania.

Ako napríklad, zlepšenie metodickej a administratívnej podpory štátu pre pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a riaditeľov s tým súvisiaca príprava kvalitných podporných materiálov, sfunkčnenie katalógu inovácií vo vzdelávaní a znižovanie byrokratickej záťaže.

Prečítajte si: Naučte vaše deti zaspávať samé pomocou Ferberovej metódy

Ďalším pozitívom je dôraz na zvýšenie atraktívnosti učiteľského povolania, prostredníctvom posilňovania spoločenského statusu učiteľov v spoločnosti či financovania ich celoživotného vzdelávania, ktoré by malo byť kvalitné, bezplatné a realizované počas pracovnej doby.

Najvýznamnejším záväzkom vlády v PVV v súvislosti so zvýšením atraktivity jednotlivých profesií pôsobiacich v školstve je predovšetkým zabezpečenie každoročného rastu miezd pedagógov a odborných zamestnancov a zlepšenie odmeňovania nepedagogických pracovníkov škôl. V tomto smere od vlády Odborový zväz školstva očakáva konkrétne čísla a záväzky, ktoré by lepšie naznačovali, ako je táto oblasť pre vládu prioritou.

školstvo

Zdroj Pexels, Autor Rdnestock project

Odborový zväz školstva je pripravený viesť diskusiu o tom, ako chce vláda riešiť problém s nedostatkom učiteľov v jednotlivých regiónoch, prípadne v jednotlivých špecializáciách. Zároveň sú proti zavedeniu regionálnej mzdy a tieto problémy navrhujú riešiť samostatným príspevkom na bývanie, budovaním učiteľských bytov alebo výhodnými stabilizačnými pôžičkami z Fondu na podporu vzdelávania.

Ďalším významným záväzkom v PVV je zavedenie normatívneho financovania materských škôl, čo súvisí s  dlhodobou požiadavkou na zjednotenie financovania regionálneho školstva pod prenesené kompetencie samosprávy (priamo z rozpočtu ministerstva, nie z rozpočtu samosprávy). Táto zmena by napomohla k rozvoju moderného systému vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve a odstránila by netransparetnosť pri financovaní osobných nákladov a tiež v niektorých prípadoch neodborné zasahovanie zo strany zriaďovateľov. Rovnakú zmenu požadujú zrealizovať aj pre ZUŠ, ŠKD, CVČ, školské jedálne a školské internáty.

V súvislosti s vysokými školami pozitívne hodnotia záväzok vlády na zvyšovanie atraktívnosti slovenských vysokých škôl prostredníctvom zlepšenia ich učebnej a ubytovacej infraštruktúry a tiež záväzok na zlepšenie postavenia doktorandov a podmienok pre mladých výskumníkov vrátane podpory rozvoja ich akademických a praktických zručností. 

V oblasti vedy a výskumu vláda sľubuje nadrezortnú koordináciu a navyšovanie verejných investícií do výskumu, vývoja, inovácií a talentu, ktoré sú podľa nej najefektívnejším spôsobom ako zvýšiť dlhodobú konkurencieschopnosť ekonomiky a kvalitu života na Slovensku.

Medzi ďalšie dôležité záväzky vlády, ktoré sú pre Odborový zväz školstva dôležité patrí:

– rast financovania vysokých škôl, výskumu a vývoja,
– udržateľné financovanie podporných opatrení v rámci inklúzie,
– komplexnú digitálnu transformáciu vzdelávacieho prostredia,
– vytváranie bezpečného a zdravého prostredia v školách,
– či zefektívnenie čerpania fondov EÚ a prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti.

 

Zdroj: TASR

Zdroj foto: Pexels

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár