Začnite písať

Aktuálne informácie pre rodičov

Ako získať príspevok na dopravu pre škôlkara a školáka

Príspevok na dopravu pre škôlkarov a školákov

Počuli ste už o možnosti získať príspevok na dopravu pre svoje deti? Ak nie, tak v našom článku získate ucelený prehľad o systéme príspevku na dopravu školákov, ale aj škôlkarov. Tento článok poskytuje informácie o procese žiadosti, podmienkach nároku a metodike výpočtu príspevkov, aby ste ako rodičia mali jasné a praktické usmernenie v oblasti tohto štátneho príspevku.

Kto môže žiadať o príspevok a aký je proces žiadosti

Na rozdiel od mnohých iných dotácií a príspevkov, pri dopravnom príspevku nemusíte, ako rodičia podnikať žiadne kroky. Je to úloha zriaďovateľa školy – či už ide o verejnú, štátnu alebo cirkevnú školu, alebo materskú školu zriadenou obcou. Týmto sa výrazne znižuje byrokracia a zjednodušuje celý proces.

Zriaďovateľ školy predkladá žiadosť o príspevok na dopravu ministerstvu školstva prostredníctvom príslušného regionálneho úradu. Dôležité je, aby bola žiadosť podaná najneskôr do 30. septembra príslušného kalendárneho roka. Obsahom žiadosti sú detailné údaje o denných cestovných nákladoch a počte dochádzajúcich detí.

Kedy príspevok neplatí

V prípade, že obec alebo samosprávny kraj poskytuje bezplatnú autobusovú dopravu pre deti navštevujúce materskú školu, alebo študentov základných a stredných škôl, príspevok na dopravu nie je poskytovaný. Toto platí v situáciách, keď je doprava zabezpečená v rámci verejného záujmu, financovaná z dotácií podľa špecifických predpisov. Tento systém má za cieľ zabezpečiť, aby boli všetky deti s povinným predprimárnym alebo školským vzdelávaním dopravené do školy bez ďalších finančných nákladov pre ich rodiny.

Prečítajte si: Ako vybrať detskú zubnú pastu, ktorá je účinná a bezpečná

Ako sa vypočíta výška príspevku

Výška príspevku na dopravu vašich detí do školy alebo materskej školy sa určuje podľa jednoduchého vzorca. Vypočíta sa ako súčin denných cestovných nákladov a počtu dní, ktoré dieťa alebo žiak strávi v škole. V prípade, že vaše dieťa alebo žiak býva v školskom internáte, výška príspevku sa prispôsobuje. V takom prípade sa poskytne príspevok ekvivalentný nákladom na dve cesty mesačne do školy a späť z miesta trvalého pobytu.

Táto suma je stanovená podľa najnižšieho žiackeho zľavneného cestovného v pravidelnej autobusovej doprave. Tento systém zabezpečuje, že všetky deti majú rovnakú príležitosť dostávať sa do svojich vzdelávacích inštitúcií bez zbytočného finančného zaťaženia rodín.

Kritériá pre získanie príspevku na dopravu

Príspevok na dopravu je určený pre deti, ktoré majú povinné predprimárne vzdelávanie, teda pre deti navštevujúce materskú školu, a to bez ohľadu na to či ide o materskú školu zriadenú obcou, štátom alebo cirkevnou organizáciou. Taktiež sa príspevok vzťahuje na žiakov verejných a cirkevných základných a stredných škôl.

Je dôležité podotknúť, že príspevok na dopravu môže byť poskytnutý aj v prípadoch, keď škola zabezpečuje alternatívnu formu dopravy, ale zdravotný stav dieťaťa neumožňuje využitie tejto formy dopravy. Tento systém zabezpečuje, že všetky deti, ktoré spĺňajú tieto kritériá, majú možnosť dostať sa do svojich vzdelávacích inštitúcií bez zbytočných prekážok alebo finančného zaťaženia.

Kam a odkiaľ majú nárok na dopravné vaše deti

V rámci štátnej podpory vzdelávania detí sa poskytuje úhrada cestovných nákladov pre deti a žiakov, ktorých zriaďovateľ školy nezabezpečuje inú formu dopravy. Tento príspevok na dopravu pokrýva náklady na cestu detí z obce ich trvalého pobytu do školy a späť. Výška tejto úhrady je definovaná ako najnižšie žiacke zľavnené cestovné v rámci pravidelnej autobusovej dopravy.

Príspevok má obzvlášť veľký význam pre rodiny s deťmi, ktoré sú povinné navštevovať predprimárne vzdelávanie, ale v ich obci nie je zriadená materská škola s vyučovacím jazykom slovenským. V týchto prípadoch sa úhrada cestovných nákladov poskytuje na dopravu dieťaťa do najbližšej materskej školy a späť.Tento systém úhrady je navrhnutý tak, aby zabezpečil rovnaké vzdelávacie príležitosti pre všetky deti, bez ohľadu na ich geografickú polohu alebo jazykové zázemie.

Rodičia, ktorých deti navštevujú materské školy – či už zriadené obcou, štátom, alebo cirkevnou organizáciou – a taktiež rodičia žiakov verejných alebo cirkevných škôl, majú zákonný nárok na finančnú úhradu cestovných nákladov. Táto úhrada sa vzťahuje na prepravu ich dieťaťa alebo žiaka z miesta ich trvalého pobytu do týchto nasledujúcich prípadov:

a) Ak žiak žije v obci, kde nie je zriadená základná škola a dochádza do verejnej školy v spoločnom školskom obvode, rodičia majú nárok na úhradu nákladov na cestu dieťaťa do školy a späť.

b) V prípade, že v obci trvalého pobytu dieťaťa nie je zriadená materská škola a dieťa navštevuje inú materskú školu, rodičia majú nárok na úhradu cestovných nákladov pre cesty dieťaťa do a zo školy.

c) Ak v obci, kde žiak má trvalý pobyt, nie je zriadená cirkevná základná škola a žiak navštevuje najbližšiu takúto školu, rodičia sú tiež oprávnení požiadať o úhradu cestovných nákladov.

d) Ak dieťa navštevuje cirkevnú materskú školu a v obci jeho trvalého pobytu nie je zriadená žiadna materská škola, rodičia majú nárok na úhradu nákladov na dopravu dieťaťa do najbližšej cirkevnej materskej školy a späť.

e) V prípade, že žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo s určitým zdravotným znevýhodnením navštevuje základnú školu mimo obce jeho trvalého pobytu, pretože tam takáto škola nie je zriadená, rodičia majú právo na úhradu cestovných nákladov.

f) Podobne, ak dieťa s povinným predprimárnym vzdelávaním navštevuje materskú školu pre deti so špeciálnymi potrebami a v jeho obci trvalého pobytu nie je takáto materská škola zriadená, rodičia majú nárok na úhradu cestovných nákladov do najbližšej príslušnej školy a späť.

g) Ak žiak patrí k národnostnej menšine a v jeho obci trvalého pobytu nie je zriadená základná škola s vyučovacím jazykom príslušnej národnostnej menšiny, rodičia majú nárok na úhradu nákladov na dopravu do najbližšej takto zameranej školy a späť.

h) Podobný prístup platí aj pre materské školy: ak v obci, kde má dieťa patriace k národnostnej menšine trvalý pobyt, nie je zriadená materská škola s vyučovacím jazykom tejto národnostnej menšiny, rodičia majú nárok na úhradu cestovných nákladov do najbližšej príslušnej školy.

i) V prípade, že zdravotný stav žiaka neumožňuje jeho prepravu do školy prostredníctvom hromadnej dopravy a škola nezabezpečuje alternatívnu formu dopravy, rodičia majú nárok na úhradu nákladov na iný typ dopravného prostriedku. Toto platí pre prípady uvedené v bodoch a), c), e) a g).

j) Ak dieťa s povinným predprimárnym vzdelávaním má zdravotný stav, ktorý neumožňuje jeho prepravu do materskej školy hromadnou dopravou, rodičia majú nárok na úhradu nákladov na alternatívne dopravné prostriedky. Toto platí pre prípady, keď v obci dieťaťa nie je zriadená materská škola alebo pre cirkevné materské školy a školy pre deti so špeciálnymi potrebami, ak v obci dieťaťa nie sú takéto inštitúcie zriadené.

k) V prípade, že regionálny úrad zabezpečuje vzdelávanie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, rodičia majú nárok na úhradu cestovných nákladov dieťaťa do školy a späť do miesta jeho trvalého pobytu. Tento príspevok sa poskytuje na základe osobitného predpisu a zabezpečuje podporné opatrenia pre tieto deti.

Kto a kedy vypláca príspevok na dopravu rodičom

Keď sa rodičom dieťaťa alebo žiaka prizná právo na príspevok na dopravu, materská škola alebo škola, ktorú dieťa alebo žiak navštevuje, má povinnosť vyplácať tento príspevok zákonným zástupcom dieťaťa alebo žiaka. Táto výplata príspevku sa realizuje pravidelne každý mesiac.

Tieto možnosti zabezpečujú, že žiadne dieťa nezostane bez prístupu k vzdelávaniu kvôli nedostatku škôl v ich obci alebo špecifickým potrebám. Je dôležité, aby rodičia poznali svoje práva a možnosti, ako svoje deti dostávať do škôl bez zbytočných finančných bremien. V prípade akýchkoľvek nejasností alebo potreby ďalších informácií je vhodné obrátiť sa na príslušný úrad, alebo školskú inštitúciu.

príspevok na dopravu

Image by Freepik

Zdroj foto: freepik.com

Zdroj článku: Judr. Mária Dvončová: https://www.pravneprerodica.sk/prispevok-na-dopravu-skolka-skola-kolko-a-za-akych-podmienok/

 

 

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *