Začnite písať

Uncategorized

PhDr. Dana Rosová, PhD.: Posolstvom mojich príbehov je čítať spolu s deťmi, zdieľať vzájomnú blízkosť a ešte sa aj niečo naučiť

Čítaním kníh deti vychovávame, kultivujeme ich emócie, utvárame a upevňujeme dlhodobý vzťah i záujem o čítanie. Dlhoročná prax mi potvrdzuje, že sila spoločného čítania v bezpečnom, láskyplnom prostredí znamená pre deti viac, ako dokážeme vidieť…

Rozhovory o prečítanom sú pre dieťa dôležité, nakoľko umožňujú malému čitateľovi vyjadriť svoje pocity, názory a tiež  otázky. Spoločným čítaním napĺňame  dieťaťu jeho potrebu prijatia a lásky takmer nevedome, vytvárame prepojenie, vzájomne sa obohacujeme.

Dana Rosová napísala trilógiu „Dankine príbehy pre teba“, ktoré podnecujú rozvoj čitateľskej gramotnosti, komunikačných zručností, myšlienkových operácií, výtvarnej tvorivosti i vizuálnej predstavivosti. Príbehy umožňujú dospelému – napríklad rodičovi – pracovať s deťmi interaktívnym spôsobom. Táto forma práce je dôležitá, nakoľko podporuje rozvoj vzájomnej komunikácie medzi dieťaťom a rodičom, pani učiteľkou, starým rodičom, či iným spolučitateľom.

Spomínaná trilógia je určená pre deti od štyroch do ôsmich rokov. Príbehy sú napísané väčším typom písma, čo má svoje opodstatnenie. Taktiež pestré, nápadité ilustrácie uľahčia malým čitateľom čítanie. Na konci každého príbehu sa nachádza niekoľko slovíčok, ktoré sú určené na to, aby ich deti niekoľkokrát zopakovali. Takto pomôžu deťom cibriť ich výslovnosť. Za jednotlivými príbehmi autorka uvádza niekoľko otázok určených pre deti, na ktoré sa Danka pýta prostredníctvom rodiča, učiteľa…

Malí čitatelia tak dostávajú príležitosť, ako si môžu formou odpovedí precvičiť pamäť, rozvíjať pozornosť, a tiež prejaviť vlastné nápady. Voľná strana za každým príbehom necháva deťom priestor na prejavenie ich vlastnej fantázie prostredníctvom kresbičiek, ktoré samé nakreslia. Knižka každého malého čitateľa sa tak stane unikátnym originálom a zároveň milou spomienkou, ku ktorej sa rodina môže aj po čase vrátiť.

Rozvoj emocionálnej inteligencie

Dankine príbehy pre teba 1,2,3“ sú zamerané aj na rozvoj emocionálnej inteligencie a prosociálneho správania, pretože svet, najmä ten dnešný, potrebuje láskavosť i veľkorysé činy…

Cieľom je ukázať rodičom, ako sa dá efektívne využívať spoločný čas s dieťaťom. Venovať deťom ozajstnú prítomnosť, vychovávať ich k tvorivosti, koncentrácii pozornosti. Dôležité je tiež zdokonaľovať u nich čítanie s porozumením. Predkladám dospelému – napríklad rodičovi – námet na interaktívnu prácu s deťmi. A to prostredníctvom spoločných zážitkov, vzájomnej akceptácie, spolupráce, záujmu o druhého, ochote porozumieť mu a počúvať ho, zdieľať vzájomnú blízkosť.

Som presvedčená, že čítanie spolu s deťmi je jeden z najväčších darov, aký im dospelí môžu poskytnúť. Pozitívna pozornosť – súhlas, ocenenie, pochvala, povzbudenie – robia divy. Spoločný čas s knihou má schopnosť  všetko zharmonizovať… Spoločné zážitky vytvárajú spomienky a tie sú nenahraditeľné…Posolstvom mojich príbehov je čítať spolu s deťmi, rozprávať sa s nimi, zdieľať vzájomnú blízkosť a ešte sa aj niečo naučiť…,“ hovorí Dana Rosová.

Recenzia na Dankine príbehy pre teba 1,2,3 je uverejnená v Knižnej revue 5/22.

PhDr. Dana ROSOVÁ, PhD.

Počas celej profesionálnej kariéry sa venuje poradenstvu deťom, mládeži, rodinám, sociálne znevýhodneným, rizikovým skupinám. Je odborníčkou v prevencii sociálno-patologických javov,  autorkou a lektorkou programov pre deti, mládež, rodičov, pedagógov.

Vedie sociálno- psychologické výcviky. Vyjadruje sa k aktuálnym témam, publikuje, s obľubou píše aj knižky pre malých čitateľov. Zdôrazňuje dôležitosť čítania pre deti od najútlejšieho veku. Vyzdvihuje význam emocionálnej inteligencie, prosociálneho správania a inkluzívneho prístupu vo výchove, vzdelávaní i v poradenskom systéme. Pôsobila ako odborná asistentka na VŠ.

Prednáša na medzinárodných vedeckých konferenciách, podporuje rôzne humanitné projekty, spolupracuje s mimovládnymi organizáciami /kontakt: discerevivere@gmail.com/

Je presvedčená o tom, že len to, čo robíme pre druhých, má naozaj cenu…

Autorka monografií: Preventívny program pre žiakov s poruchami správania. Skúsenosti z realizácie programu; Prevencia v školských zariadeniach. Príklady dobrej praxe.
Autorka vysokoškolských učebníc: Stratégia riešenia šikanovania v školách. Možnosti prevencie;  Vybrané kapitoly z prevencie v sociálnej práci.
Autorka knižných publikácií: Hurá, idem do školy!; Teším sa do 1. triedy!; a trilógie Dankine príbehy pre teba 1; Dankine príbehy pre teba 2; Dankine príbehy pre teba 3.

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár