Začnite písať

Aktuálne informácie pre rodičov

Záujem o homeschooling na Slovensku rastie

homeschooling

Záujem o domáce vzdelávanie (homeschooling) na Slovensku narastá. Podľa hlavnej školskej inšpektorky Alžbety Štofkovej Dianovskej je dôvodom to, že pravidlá pre individuálne vzdelávanie nastavené zo strany štátu nezaručujú kvalitné vzdelávanie pre všetkých žiakov.

Štátna školská inšpekcia vykonala Tematickú inšpekciu v 14 slovenských základných školách s 1206 žiakmi (73 percent všetkých) na individuálnom vzdelávaní.

„Závažným nedostatkom bolo, že niektorí skúšajúci nedisponovali odbornými vedomosťami, nie vždy kládli odborne formulované otázky, zodpovedajúce požiadavkám štátneho vzdelávacieho programu v danom ročníku. K prípadným chybným odpovediam žiakov sa nevedeli vyjadriť a ani ich korigovať,“ uviedla Štofková Dianovská.

homeschooling

Zdroj Pexels, Autor Annushka Ahuja

Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) eviduje stúpajúci záujem o individuálne vzdelávanie. V porovnaní so školským rokom 2021/2022 sa počet individuálne vzdelávaných žiakov v kontrolovaných školách zvýšil o tretinu. V desiatich kontrolovaných základných školách tvorilo individuálne vzdelávanie viac ako tretinu žiakov školy, pričom v dvoch z nich dokonca až okolo 90 percent žiakov.

ŠŠI však identifikovala viaceré riziká. Napríklad, že žiadosti o individuálne vzdelávanie a rozhodnutia o plnení školskej dochádzky žiaka osobitným spôsobom neboli v súlade s právnymi predpismi. Zároveň riaditelia škôl podľa inšpekcie nevykonávali kontrolu odborno-pedagogického a materiálno-technického zabezpečenia výchovy a vzdelávania.

Prečítajte si: Stav v slovenských reedukačných centrách je tragický

Ďalšie problémy inšpekcia zaznamenala v súvislosti s komisionálnymi skúškami, ktoré podľa nej v polovici škôl neboli realizované v súlade so zákonom. Podotkla, že testy neboli v súlade s obsahovým štandardom jednotlivých vyučovacích predmetov, nebola zabezpečená ich objektivita a chýbala požadovaná dokumentácia pri ústnej forme skúšok.

Navyše projekty individuálne vzdelávaných žiakov svojím rozsahom, obsahom a úrovňou spracovania nezodpovedali vzdelávacím štandardom a kompetenciám žiakov. Tiež dištančná forma komisionálnych skúšok ukázala nedostatky technického charakteru na oboch stranách. Ako napríklad nekvalitné internetové spojenie či problémy spojené s kvalitou zvuku. Problémy sa týkali aj priebehu skúšok.

homeschooling

Zdroj Pexels, Autor Diva Plavalaguna

„Domškoláci sa vzdelávajú aj v rôznych skupinách, ktoré sa často nazývajú ´školami´. Množstvo sťažností, ktoré sú k nám doručené, svedčí o tom, že je to pre mnohých rodičov zavádzajúce,“ upozornila Štofková Dianovská. Priblížila, že tieto „školy“ nie sú zaradené v sieti škôl a školských zariadení SR a nepodliehajú monitorovaniu zo strany štátu. Túto situáciu školský zákon vôbec neupravuje. Ak sa žiak nevzdeláva v mieste trvalého pobytu, nie je možné vykonať kontrolu.

 

Zdroj: TASR

Zdroj foto: Pexels

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár