Začnite písať

Aktuálne informácie pre rodičov

Podľa nového štátneho vzdelávacieho programu učí už takmer 40 základných škôl

žiaci v škole s učiteľkou

Ministerstvo školstva SR pripravuje vzdelávanie riaditeľov základných škôl v oblasti nového vzdelávacieho kurikula a jeho manažmentu. Nové kurikulum zaviedlo 39 základných škôl. Podľa Štátnej školskej inšpekcie ide o vzorku rôznorodých škôl. 

Nový štátny vzdelávací program v školskom roku 2023/2024 postupne zavádzajú v 39 školách. Od septembra tohto roka začne podľa neho učiť ďalších vyše 400 základných škôl. Povinný má byť pre všetky základné školy na Slovensku od školského roka 2026/2027.

„Expertný tím pri výbere vzorky základných škôl kládol vysoký dôraz na rôznorodosť pilotnej skupiny, rovnomerné zastúpenie všetkých krajov a v rámci nich rozloženie do viacerých okresov.“

Školy neboli vyberané podľa toho, či majú správnu motiváciu, či sú riadené participatívne, alebo či majú dobre premyslenú stratégiu zmien. Medzi vybranými školami sú aj také, ktoré v týchto ukazovateľoch nepatria medzi najlepšie. Podľa ministerstva školstva je dôležité nové kurikulum zaviesť aj do škôl, ktoré vytvorené ideálne podmienky a naučiť sa s nimi pracovať.

39 základných škôl, ktoré začnú učiť ako prvé podľa nového kurikula bude mať za úlohu vypracovať metodické materiály, ktoré budú slúžiť na podporu pre ďalšie základné školy, ktoré pôjdu podľa nového kurikula.

učiteľ

Zdroj Pexels, Autor Max Fischer

„Na to, aby bola reforma úspešná, je potrebné postupné zavádzanie zmien.“ Tiež je dôležité zistenia zo zavádzania zmien porovnávať s dátami získanými v ďalších fázach implementácie a sledovať, či dochádza k zlepšeniu.

Prečítajte si: Rodičia pozor: Výška daňového bonusu na dieťa sa mení

Ministerstvo však hodnotí prvé mesiace zavádzania nového školského programu pozitívne. Školy sa postupne učia pracovať iným spôsobom a odstraňujú nedostatky, ktoré pomenúva správa inšpektorov. Všetky odporúčania, ktoré Štátna školská inšpekcia formulovala, sú súčasťou podporných opatrení, ktoré budú postupne poskytované ďalším školám pristupujúcim do postupného zavádzania nového štátneho vzdelávacieho programu.“

Štátna školská inšpekcia po inšpekcii upozornila, že učitelia nemajú dôveru v kurikulárnu reformu. Rovnako na to, že ani polovica riaditeľov nemá v pláne definovať si novú víziu a ciele vzdelávania. Výsledky tiež ukázali, že mnohé školy nemajú zriadenú pozíciu koordinátora pre nové kurikulum či vytvorený koordinačný tím.

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár