Začnite písať

Aktuálne informácie pre rodičov

Rodičia pozor: Výška daňového bonusu na dieťa sa mení

rodina a peniaze

Daňový bonus na dieťa bude od roku 2025 nižší, zároveň sa mení aj vek dieťaťa, na ktoré bude môcť jeden z rodičov poberať daňový bonus v plnej sume.

V článku sa dozviete:
 • Čo je daňový bonus na dieťa
 • Aká je výška daňového bonusu na dieťa
 • Ako sa mení výška daňového bonusu na dieťa
 • Kto má nárok na plný daňový bonus na dieťa
 • Ako si uplatniť daňový bonus na dieťa pri nižšej mzde
 • Ako a kedy si uplatniť daňový bonus na dieťa
 • Nárok na daňový bonus na dieťa má aj nerezident SR
 • Daňový bonus na dieťa v prípade rozvodu

Čo je daňový bonus na dieťa

Daňový bonus je daňová úľava daňovníkovi (ktorý v zdaňovacom období 2023 dosiahol zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, príjmy z podnikania či z inej samostatnej zárobkovej činnosti), ktorý vyživuje dieťa či deti žijúce s ním v spoločnej domácnosti.

Ide o dieťa:

 • vlastné,
 • osvojené,
 • prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu,
 • dieťa druhého z manželov žijúce s ním v domácnosti,
 • aj plnoleté nezaopatrené dieťa.

Daňový bonus na dieťa je vyplatené zákona o dani z príjmov a to formou zníženia dane z príjmov, preddavkov na daň, ktorú by inak musel platiť. Uplatniť si ho môžete na každé dieťa v spoločnej domácnosti – ale môže tak urobiť len jeden z rodičov – daňový bonus nesmú poberať obaja rodičia súčasne na každé vyživované dieťa.

Nezaopatrené dieťa je dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz.

Prečítajte si: Drucker je na konferencii V4 v Prahe, kde rieši aktuálne problémy školstva

Aká je výška daňového bonusu na dieťa

Výška daňového bonusu na dieťa na rok 2024 je 140 eur mesačne pre deti do 18 rokov a 50 eur pre deti od 18 rokov do 25 rokov.

Ako sa mení výška daňového bonusu na dieťa od roku 2025

Výška daňového bonusu na dieťa sa v budúcom roku zníži. Daňový bonus na dieťa bude tak na rok 2025 vo výške 100 eur pre deti do 15 rokov a 50 eur pre deti od 15 do 25 rokov.

peniaze

Kto má nárok na daňový bonus na dieťa v plnej sume

Nárok na plný daňový bonus pri deťoch do 18 rokov má:

 • rodič 1 dieťaťa, ktorý zarába aspoň 809 eur mesačne v hrubom,
 • rodič 2 detí, ktorý zarába aspoň 1198 eur mesačne v hrubom,
 • rodič 3 detí, ktorý zarába aspoň 1427 eur mesačne v hrubom,
 • rodič 4 detí, ktorý zarába približne 1600 eur mesačne v hrubom,
 • rodič 5 detí, ktorý zarába približne 1700 eur mesačne v hrubom,
 • rodič 6 a viac detí, ktorý zarába približne 1800 eur mesačne v hrubom.

Zamestnanci s nižším zárobkom doteraz dostali v porovnaní so zamestnancami s vyšším zárobkom menej podľa vyššie uvedeného, keďže vyššie príjmy znamenajú vyšší základ dane a teda vyšší, resp. plný, nekrátený daňový bonus. 

Ako si uplatniť daňový bonus na dieťa pri nižšej mzde

Novela zákona o dani z príjmov ale ráta s tým, že ak si rodič pri nižšej mzde, teda nedostatočne vysokom základe dane nemôže uplatniť celý daňový bonus, pri podaní daňového priznania (po skončení zdaňovacieho obdobia) si ho môže dodatočne zvýšiť – o základ dane z príjmov druhej oprávnenej osoby vyživujúcej dieťa v domácnosti – druhého rodiča. Jednoducho do príjmu rodiča, ktorý poberá daňový bonus, započítate aj príjem druhého rodiča.

„Ak napríklad otec uplatňujúci si nárok na daňový bonus nemá dostatočný základ dane na uplatnenie celého nároku, môže si pri podaní daňového priznania zvýšiť svoj základ dane o základ dane druhej oprávnenej osoby vyživujúcej dieťa v domácnosti, čo v tomto prípade je matka.“

V prípade, ak druhá oprávnená osoba splnila podmienky na uplatnenie daňového bonusu len v časti roka, základ dane daňovníka, ktorý si bonus uplatňuje, sa zvýši len o pomernú časť základu dane druhej oprávnenej osoby. Vypočíta sa to podľa počtu mesiacov, na začiatku ktorých splnila druhá oprávnená osoba podmienky na uplatnenie daňového bonusu.

Prečítajte si: Univerzita Komenského v Bratislave plánuje vytvoriť doktorandskú školu

Ako a kedy si uplatniť daňový bonus na dieťa

Daňový bonus na vyživované dieťa možno uplatniť už v kalendárnom mesiaci, v ktorom:

 • sa dieťa narodilo,
 • v ktorom sa začína sústavná príprava dieťaťa na budúce povolanie,
 • v ktorom bolo osvojené alebo prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

Daňovník si daňový bonus môže uplatniť dvoma spôsobmi:

 • v priebehu zdaňovacieho obdobia u zamestnávateľa,
 • po skončení zdaňovacieho obdobia v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, alebo osobne prostredníctvom daňového priznania.

V prvom prípade musíte podpísať tlačivo „Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu“ u svojho zamestnávateľa a preukážete nárok príslušnými dokladmi – rodný list dieťaťa, potvrdenie o návšteve školy, resp. potvrdenie o poberaní prídavku na dieťa, sobášny list, súdne rozhodnutie a podobne.

rodina a peniaze

Zdroj Freepik

Nárok na daňový bonus na dieťa má aj nerezident SR

Podľa Finančnej správy SR si daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident SR) môže uplatniť daňový bonus na vyživované dieťa, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky v roku 2023 tvorí najmenej 90 % zo všetkých jeho príjmov, ktoré mu plynú zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí. Ak daňovník navýši svoj základ dane o základ dane druhej oprávnenej osoby, musí aj druhá oprávnená osoba, ktorá je daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou, dosiahnuť v roku 2023 najmenej 90 % príjmov zo zdrojov na území SR.

Daňová bonus na dieťa v prípade rozvodu

Jednou z podmienok na uplatnenie daňového bonusu je podmienka žitia dieťaťa s rodičom v spoločnej domácnosti. V prípade rozvedených rodičov má nárok na uplatnenie daňového bonusu ten z rodičov, ktorému bolo dieťa zverené do výhradnej starostlivosti.

Podľa zákona o rodine, ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať, a ak majú záujem o osobnú starostlivosť o dieťa obidvaja rodičia, tak súd môže zveriť dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov.

Pri striedavej osobnej starostlivosti obidvaja rodičia spĺňajú podmienku žitia v domácnosti s dieťaťom. Znamená to, že takéto dieťa vyživujú v domácnosti viacerí daňovníci, matka aj otec, pričom daňový bonus mesačne na toto dieťa si môže uplatniť len jeden z nich. Ak sa rodičia, ktorým bolo dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti, nedohodnú na uplatnení daňového bonusu, daňový bonus sa uplatní alebo prizná v poradí:

 • matka,
 • otec,
 • iná oprávnená osoba.

Zdroj: Finančná správa SR

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár