Začnite písať

Aktuálne informácie pre rodičov

Rodičia pozor: Blíži sa zápis prvákov do školy – veľký prehľad dátumov a informácií o zápise

prvák na základnej škole
Rodičia pozor, blíži sa zápis prvákov do základnej školy 2024/2025. Zápis čaká budúcich prváčikov už po Veľkonočných sviatkoch. Prinášame vám veľký prehľad dôležitých dátumov a informácií ohľadom zápisu do školy.
V článku sa dozviete:
 • Koho sa týka nástup na povinnú školskú dochádzku v školskom roku 2024/2025
 • Kam zapísať dieťa do školy
 • Kedy čaká budúcich prváčikov zápis do základnej školy
 • Čo si nezabudnúť priniesť na zápis do školy
 • Kedy sa dozviem či je moje dieťa prijaté
 • Ako prebieha zápis do školy
 • Čo robiť, keď sa dieťa nemôže zápisu zúčastniť
 • Ako vybaviť odklad povinnej školskej dochádzky alebo skorší nástup do školy
 • Ako pripraviť dieťa na nástup do školy
 • Čo všetko potrebuje dieťa na nástup do školských lavíc v septembri

Koho sa týka nástup na povinnú školskú dochádzku v školskom roku 2024/2025?

Povinná školská dochádzka sa pre tento rok týka detí, ktoré sú narodené od 1.9. 2017 do 31.8. 2018 a deti, ktoré majú v aktuálnom školskom roku predĺžené pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania. Určujúcim kritériom plnenia povinnej školskej dochádzky v základnej škole je trvalý pobyt dieťaťa na území Slovenskej republiky, nie občianstvo. Ak rodič svoje dieťa do školy neprihlási, dopustí sa priestupky, za ktorý obec udelí pokutu vo výške od 30 eur do 331,50 eur, a to aj opakovane.

Na základné vzdelávanie možno  prijať aj dieťa, ktoré ešte nedovŕšilo 6 rok, ale len v prípade ak už absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie a má súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie aj všeobecného lekára pre deti a dorast.

Prečítajte si: 20 otázok o materstve s herečkou a speváčkou Zuzanou Hrvoľovou

Kam zapísať dieťa do školy?

Deti plnia povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom majú trvalý pobyt, ak pre nich zákonný zástupca nevyberie inú základnú školu.

Deti však môžu plniť povinnú školskú dochádzku aj v inej ako spádovej škole, ak ich riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie. Spádovými základnými školami sú len základné školy zriadené obcou/mestom. „Spádovosť“ sa podľa usmernenia netýka cirkevných a súkromných základných škôl či základných škôl zriadených regionálnymi úradmi školskej správy.

Počet prihlášok do prvej triedy na základnej škole je neobmedzený.

Riaditeľ základnej školy spolu s termínom zápisu zverejní aj podmienky prijímania detí na základné vzdelávanie v základnej škole.

Školy zvyčajne požadujú najskôr vyplnenie online prihlášky prístupnej priamo na stránkach školy alebo v systéme Edupage a jej neskoršie prebratie v papierovej podobe v termínoch zápisu. Ak má vaše dieťa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, spolu s prihláškou predkladáte aj písomné vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

prvák

Kedy čaká budúcich prváčikov zápis do základnej školy?

Zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky na školský rok 2024/2025 na slovenských základných školách budú prebiehať od začiatku do konca apríla. Konkrétne miesto a čas zápisov si určujú zriaďovatelia príslušných základných škôl. Konkrétny dátum a čas zápisu na základnú školu, na ktorú chcete vaše dieťa prihlásiť sa dozviete na webovej stránke školy alebo obce. 

Čo si nezabudnúť priniesť na zápis do školy?

 • občiansky preukaz rodiča,
 • rodný list dieťaťa, aj jeho kópiu.

Okrem týchto dokumentov potrebujete vedieť:

Osobné údaje o dieťati: meno, priezvisko a rodné priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresa trvalého pobytu a adresa miesta, kde sa dieťa zdržiava (ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu), rodné číslo, štátna príslušnosť, národnosť

Na účely výchovy a vzdelávania by ste základnú školu mali informovať aj o materinskom jazyku dieťaťa.

Osobné údaje o zákonných zástupcoch a zástupkyniach: titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, adresa bydliska a druh pobytu, kontakt na účely komunikácie.

Prečítajte si: Podľa odborníčky Testovanie 9 nie je dostatočné

Kedy sa dozviem či je moje dieťa prijaté?

Riaditeľ/ka školy rozhodnú o prijatí dieťaťa na vzdelávanie do 15. júna 2024. Rodič nemusí súhlasiť s rozhodnutím riaditeľa – má právo sa odvolať a odvolanie podáva škole v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Riaditeľ ďalej do 30. júna 2024 zašle zoznam detí prijatých na plnenie povinnej školskej dochádzky obci, v ktorej majú trvalý pobyt.

Ešte viac informácií o zápise do školy, ako napríklad – Ako prebieha zápis do školy? Čo robiť, keď sa dieťa nemôže zápisu zúčastniť? sa dozviete v našom článku:

Všetko čo potrebujete vedieť o zápise do prvého ročníka základných škôl

Ako vybaviť odklad povinnej školskej dochádzky alebo skorší nástup do školy?

Ako vybaviť odklad povinnej školskej dochádzky alebo skorší nástup do školy?

Ako pripraviť dieťa na nástup do školy?

Školská psychologička radí, ako pripraviť dieťa na nástup do škôlky či školy

Čo potrebuje dieťa pri nástupe do školských lavíc v septembri?

Čo nezabudnúť kúpiť dieťaťu do školy

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár