Začnite písať

Aktuálne informácie pre rodičov

Záškoláctvo má negatívny vplyv na vzdelávacie výsledky žiakov

erazmus študent

Podľa zistení štátnej školskej inšpekcie v poslednom období na Slovensku výrazne narastá percento menej úspešných žiakov, ktorí však nepochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia a marginalizovaných rómskych komunít. Takáto vysoká absencia žiakov na vyučovaní negatívne vplýva na ich vzdelávacie výsledky. 

„Štruktúra podielu úspešných žiakov v ohrozených skupinách sa výrazne zmenila. Celkový počet žiakov, ktorí predčasne ukončili povinnú školskú dochádzku, výrazne klesal. Zároveň sa výrazne zvýšil podiel menej úspešných žiakov nepochádzajúcich z rómskych komunít (tvoril viac ako 80 percent). Príčinou je najmä dištančné vzdelávanie počas pandémie COVID-19, “ uviedla hlavná školská inšpektorka Alžbeta Štofková Dianovská.

Prečítajte si: Od budúceho školského roka sa otvoria ďalšie centrá na podporu učiteľov

V kontrolovaných školách podľa Štátnej školskej inšpekcie postupne narastal priemerný počet ospravedlnených hodín na jedného žiaka z dôvodu vysokej chorobnosti žiakov pandémie COVID-19. Rovnako aj z dôvodu úpravy právnych predpisov, podľa ktorých zákonní zástupcovia mali právo ospravedlniť neprítomnosť žiaka aj v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni bez lekárskeho potvrdenia. V školskom roku 2022/2023 sa počet dní zvýšil až na päť. „Je na zváženie, či legislatívna možnosť opakovaného ospravedlňovania žiakov rodičmi v rozsahu päť dní neroztvára nožnice absencie žiaka,“ upozornila Štofková Dianovská.

school

Inšpektori identifikovali najúčinnejšie opatrenia zo strany škôl pri riešení výchovno-vzdelávacích problémov a záškoláctva žiakov.„Je to napríklad sústavné diagnostické pozorovanie, uplatňovanie inovatívnych vyučovacích metód, aplikovanie celodenného systému starostlivosti o žiakov, zavedenie inštitútu asistenta učiteľa/vychovávateľa, vytváranie funkčných školských podporných tímov, zapájanie žiakov do mimoškolských aktivít, využívanie pomoci sociálneho pedagóga,“ uviedla hlavná školská inšpektorka.

Štátna školská inšpekcia od školského roka 2017/2018 zameriava svoju pozornosť na opatrenia zabezpečujúce podporu menej úspešných žiakov vo vzdelávaní. Z 304 kontrolovaných základných škôl takých žiakov vykazovalo 193 základných škôl (63,5 percenta).

 

Zdroj: TASR

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár