Začnite písať

Aktuálne informácie pre rodičov

Na čo majú nárok slobodné matky na Slovensku?

Pri popôrodnej traume si musíte nájsť čas pre seba so svojim bábätkom

Ste slobodná mamička? Prinášame vám podrobný manuál na čo máte od štátu nárok ako slobodná matka.

V článku sa dozviete:

 • Kto je slobodná matka?
 • Štátne sociálne dávky pre slobodné matky
 • Slobodná matka a zákonník práce
 • Výživné

Kto je slobodná matka

Na Slovensku stále nemáme jasne definovaný pojem slobodná matka, naše zákony takýto pojem nepoznajú.

V právnych termínoch sa objavujú len pojmy ako osamelá matka, osamelý rodič, osamelá poistenkyňa, osamelá žena, osamelá zamestnankyňa či nevydatá matka.

Vo všeobecnosti ide o ženu, ktorá nežije s otcom dieťaťa, nie je vydatá za otca dieťaťa, prípadne otec dieťaťa ani nie je zapísaný v rodnom liste dieťaťa.

mama a bábätko

mama a bábätko

Štátne sociálne dávky pre slobodné matky

Na Slovensku nemáme štátne sociálne dávky, ktoré sú určené len pre slobodné matky. Slobodná matka má nárok na rovnaké sociálne dávky ako aj ne-slobodná matka.

Štátne sociálne dávky, na ktoré majú rodičia nárok z Úradu práce:

 • príspevok pri narodení dieťaťa,
 • príspevok na viac súčasne narodených detí,
 • prídavok na dieťa,
 • príplatok k prídavku na dieťa,
 • zvýšený prídavok pre rodičov prvákov,
 • príspevok na starostlivosť o dieťa,
 • rodičovský príspevok.

Prečítajte si: 20 otázok o materstve so slovenskou mamou žijúcou v Amerike

Rovnako výšku dávok ako je tehotenské, materské, nemocenské či ošetrovné neovplyvňuje to, či žena žije s otcom dieťaťa alebo je na dieťa sama. Avšak dávka materská sa vypláca slobodným matkám dlhšie.

Nárok na materské je spravidla 34 týždňov. Osamelá matka (pojem, ktorý sa používa v súvislosti s poberaním materského) má nárok poberať materské po dobu 37 týždňov.

Ak ste osamelá matka a chcete požiadať o predĺženie materského, musíte ku koncu 34. týždňa poberania materského predložiť čestné vyhlásenie príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Čestné vyhlásenie môžete napísať neformálnym listom, avšak niektoré pobočky Sociálnej poisťovne ho majú k dispozícii. Čestné vyhlásenie musí obsahovať identifikačné údaje matky, dôvod osamelosti matky a informáciu, či žije v domácnosti sama alebo s inou osobou. Taktiež je dôležité napísať či uhrádza náklady na domácnosť sama alebo spolu s inou osobou či osobami.

Za osamelú matku sa považuje poistenkyňa, ktorá žije sama, je slobodná, ovdovená, rozvedená alebo osamelá z iných vážnych dôvodov. Nestačí len to, že matka dieťaťa nie je vydatá.  Za osamelú matku sa nepovažuje poistenkyňa, ktorá žije v spoločnej domácnosti s rodičmi alebo s druhom a spoločne uhrádzajú náklady spojené s chodom domácnosti. Taktiež nie je postačujúca skutočnosť, že máte rozdielny trvalý pobyt s otcom dieťaťa, ale žijete v spoločnej domácnosti. Tieto podmienky musíte spĺňať po celý čas poberania dlhšieho materského.

materinsky instinkt

Slobodná matka a zákonník práce

Zákonník práce poskytuje určitú ochranu rodičom a osamelým zamestnankyniam. Niektorí zamestnávatelia poskytujú benefity pre slobodné mamičky alebo pre mamičky či rodičov nad rámec zákona, preto sa o tejto možnosti informujte vopred. Môže ísť napríklad o viac dní dovolenky, príspevok pri narodení dieťaťa a pod.

V súlade so Zákonníkom práce je zamestnávateľ povinný dodržať nasledovné ustanovenia:

 • Zákaz výpovede – zamestnávateľ vám nesmie dať výpoveď v ochrannej dobe, a to je doba, keď ste tehotná, na materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke alebo keď sa ako osamelá zamestnankyňa staráte o dieťa mladšie ako tri roky. Toto však neplatí v prípade, že sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje alebo premiestňuje a vy nesúhlasíte so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce.
 • Okamžité skončenie pracovného pomeru – zamestnávateľ nemôže okamžite skončiť pracovný pomer s osamelou zamestnankyňou, ktorá sa stará o dieťa mladšie ako 3 roky. Môže vám však dať výpoveď, ak ste boli právoplatne odsúdená pre úmyselný trestný čin alebo ste porušili závažne pracovnú disciplínu.
 • Úprava pracovného času – ak požiadate o úpravu pracovného času z dôvodu starostlivosti o dieťa mladšie ako 15 rokov, zamestnávateľ je povinný vašej žiadosti vyhovieť, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody.
 • Práca nadčas, pracovná pohotovosť, nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času – ako osamelá žena, ktorá sa trvale stará o dieťa mladšie ako 15 rokov, môžete vykonávať prácu nadčas len ak s tým súhlasíte. Zamestnávateľ vám v tomto prípade nemôže nariadiť prácu nadčas, musí sa s vami na tom dohodnúť. Rovnako sa s vami môže zamestnávateľ len dohodnúť na nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času a pracovnej pohotovosti, nemôže vám to nariadiť.

Prečítajte si: Viera Múdra: Prvýkrát som sa stala mamou v 20-tke a posledný krát v 40-tke

Výživné

Zákon o rodine ustanovil z dôvodu kompenzácie nevýhodnej situácie matky v čase tehotenstva a materstva príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke.

Nevydatá matka má podľa tohto zákona nárok od otca dieťaťa na:

 • príspevok na výživu matky,
 • príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom.

Ak sa rodičia na týchto príspevkoch nedohodnú, ich určuje súd. 

Pokiaľ je matke zverené dieťa do starostlivosti, otec dieťaťa má povinnosť platiť výživné na dieťa. Výživné je možné platiť dobrovoľne alebo môže byť určené súdom v prípade, že sa rodičia na výživnom nedohodnú. Minimálna výška výživného je 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa.

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár