Začnite písať

CHOROBY

Deti, ktoré nerozprávajú: Ako riešiť oneskorený vývin reči

oneskorený vývin reči

Oneskorený vývin reči je jednou z porúch, ktorá môže dominovať v klinickom obraze alebo byť súčasťou iných postihnutí a vývinových porúch. Týka sa to napríklad porúch zraku, sluchu, mentálnej retardácie či telesného postihnutia. Táto porucha môže výrazne ovplyvniť schopnosť dieťaťa komunikovať a rozvíjať sa sociálne aj emocionálne.

Čo spôsobuje oneskorený vývin reči?

Oneskorený vývin reči môže mať rôzne príčiny, ktoré môžeme rozdeliť na biologické a sociálne faktory.

Biologické príčiny

 • Dedičnosť: Genetické predispozície môžu ovplyvniť to, ako sa u dieťaťa vyvíja reč.
 • Individuálna schopnosť: Každé dieťa sa vyvíja vlastným tempom, ktoré môže byť ovplyvnené biologickými faktormi.
 • Poškodenia CNS počas vývinu: Poškodenia centrálneho nervového systému, ktoré sa vyskytnú počas tehotenstva alebo pôrodu, môžu ovplyvniť rečové schopnosti dieťaťa.
 • Metabolické poruchy: Zmeny v mozgu spôsobené metabolickými poruchami môžu narušiť reč.
 • Oneskorené dozrievanie CNS: Niekedy nervová sústava dieťaťa dozrieva pomalšie, čo môže spôsobiť oneskorený vývin reči.

Sociálne príčiny

 • Nevhodné výchovné prostredie: Nezdravé alebo nevhodné výchovné prostredie môže nepriaznivo pôsobiť na vývin reči u dieťaťa.
oneskorený_vývin_reči_a_jeho_prejavy[1]

canva/ pixelshot

Ako sa oneskorený vývin reči prejavuje?

Oneskorený vývin reči sa prejavuje najmä tým, že dieťa hovorí menej a má chudobnejšiu slovnú zásobu, ako je obvyklé pre jeho vek. Dieťa môže rozumieť viac slovám, než ich používa. Existujú rôzne typy oneskoreného vývinu reči:

1. Obmedzený vývin reči

 • Tento typ je bežný u detí s mentálnymi postihnutiami, vážnymi poruchami sluchu alebo vyrastajúcich v nezdravom sociálnom prostredí.
 • Reč je najviac narušená po obsahovej stránke, teda dieťa má veľké problémy s vyjadrovaním myšlienok.

2. Prerušený vývin reči

 • Tento typ môže nastať po úrazoch, nádorových ochoreniach mozgu, vážnych duševných chorobách alebo ťažkých duševných traumách.
 • Po odstránení príčiny a následnej liečbe je často možné dosiahnuť normálny stav reči.

3. Odchylný vývin reči

 • Spôsobený vrodenými anomáliami, ako sú orofaciálne rázštepy alebo poškodenia rečových orgánov (napríklad poškodenie podnebia, jazyka, pier alebo hlasiviek).
 • Tieto anomálie môžu fyzicky obmedzovať schopnosť dieťaťa hovoriť.
oneskorený_vývin_reči_je_častou_problematikou_u_detí[1]

minervastudio/canva

Príklady prejavov oneskoreného vývinu reči

 • Dieťa má vo veku dvoch rokov menej ako 10 zrozumiteľných slov.
 • Nepoužíva dvojslovné kombinácie (napr. „mama tata“).
 • Nevyjadruje svoje pocity ani gestami.
 • Jeho vety sú jednoduché a neúplné.
 • Zle používa gramatiku (napr. zamieňa rody, čísla, pády).
 • Nesprávne tvorí hlásky a komolí slová.

Prečítajte si: Sigmatizmus u detí: Šušlanie, ktoré spôsobuje problémy

Vývin reči u detí

Deti sa začínajú komunikačne prejavovať okolo prvého roku života, pričom ich pasívna slovná zásoba je dostatočná na porozumenie príkazov a pokynov. Ak však dvojročné dieťa nemá potrebu vyjadriť svoje pocity, nekomentuje a nevyjadruje sa ani neverbálne (napr. gestami), a ak používa menej ako 10 zrozumiteľných slov a netvorí dvojslovné kombinácie, je potrebné vyhľadať odbornú pomoc.

U týchto detí je reč narušená vo všetkých jazykových rovinách, často nesprávne tvoria jednotlivé hlásky, vynechávajú alebo zamieňajú si ich a komolia slová. Vety bývajú neúplné, jednoduché, zamieňajú sa rody, čísla a pády, používajú neprávny gramatický tvar slov a majú narušenú časovú a dejovú postupnosť. Najpresnejším indikátorom je, že podstatné mená prevládajú nad ostatnými slovnými druhmi.

Oneskorený vývin reči je komplexná porucha, ktorá vyžaduje pozornosť rodičov a odborníkov. Skoré riešenie tohto problému a správne vedenie môžu výrazne pomôcť dieťaťu prekonať tieto ťažkosti a dosiahnuť normálny vývin reči. Rodičia by mali byť pozorní k vývinu reči svojho dieťaťa a v prípade potreby neváhať vyhľadať odborníka.

oneskorený_vývin_reči_trápi_mnoho_rodičov[1]

canva/ Getty Images

Zdroj titulnej foto: canva/ Getty Images

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár