Začnite písať

Aktuálne informácie pre rodičov

Na slovenských vysokých školách by sa mohol zmeniť prístup k tehotným študentkám a študentom s deťmi

tehotenské bruško v 12. týždni

Na slovenských vysokých školách by sa mohol upraviť prístup k podpore tehotných študentiek a študentov, ktorí sa starajú o deti do troch rokov. K zmenám by mohlo dôjsť najmä pri učebných plánoch, prerušení štúdia a pri platení školného. Vyplýva to z návrhu novely zákona o vysokých školách, ktorú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky posunuli do druhého čítania. Rovnako posunuli poslanci aj novelu zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania.

„V oblasti školného už v súčasnosti nie je vylúčené, aby vysoké školy mali upravené zníženie alebo úplné odpustenie školného pre túto skupinu, avšak aplikačná prax ukázala, aby úľava na školnom bola upravená generálne na úrovni zákona,“ vysvetlili predkladatelia novely vysokoškolského zákona.

tehotenstvo

Vysoké školy by mali podľa návrhu vytvárať zodpovedajúce podmienky štúdia pre tehotné študentky a pre študentov, ktorí sa trvale starajú o dieťa mladšie ako tri roky, bez znižovania požiadaviek na ich študijný výkon. 

 

„VŠ prihliada na potreby týchto študentov najmä pri tvorbe študijných plánov, povoľovaní prerušenia štúdia a určovaní najdlhšieho celkového obdobia prerušenia štúdia. Upravuje tiež, za akých podmienok môže rektor vysokej školy odpustiť školné pri tehotných študentkách a študentoch, ktorí sa starajú o dieťa mladšie ako tri roky,“ uvádza sa v návrhu.

Prečítajte si: Chrípkové obdobie stále trvá – zatvorené sú aj školy

Zároveň sa majú zohľadniť pri počte hodín ustanovenia, ktoré upravujú záťaž študenta prostredníctvom ECTS kreditov (European Credit Transfer and Accumulation System). Poslanci vysvetlili, že každý študijný program má určenú záťaž pre jednotlivé predmety vyjadrenú v ECTS kreditoch. Štandardná záťaž študenta sa vyjadruje počtom 60 kreditov u študijných programov prvého stupňa, druhého stupňa alebo študijných programov spájajúcich prvý a druhý stupeň bez ohľadu na formu štúdia.

vysokoškolskí študent

Zdroj Freepik

        
Právna úprava by mohla nadobudnúť účinnosť od 1. septembra vzhľadom na začiatok akademického roka.

Zdroj: TASR

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár