Začnite písať

Aktuálne informácie pre rodičov

Viaceré slovenské ZUŠ nemajú oprávnenie realizovať vzdelávanie

hodina hudobnej výchovy

Štátna školská inšpekcia vykonala kontrolu na takmer 100 základných umeleckých školách. Na základe kontroly sa zistilo, že pätina ZUŠ, ktoré prešli inšpekciou, nemajú oprávnenie uskutočňovať výchovno-vzdelávací proces.

Cieľom kontrol bolo zistiť stav základného a odporúčaného materiálno-technického, priestorového a personálneho zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu.

„Okrem iného sme zistili, že výchovno-vzdelávací proces sa nerealizuje len na školách zaradených v sieti škôl a školských zariadení SR, pričom len takéto školy majú oprávnenie uskutočňovať výchovu a vzdelávanie. Bohužiaľ, z našich zistení vyplynulo, že v kontrolovaných školách z 97 elokovaných pracovísk nebolo zaradených do siete až 21,6 percenta,“ uviedla hlavná školská inšpektorka Alžbeta Štofková Dianovská.

Prečítajte si: Školy majú možnosť stať sa spoluautormi novej praktickej príručky

Inšpektorka tiež podotkla, že v porovnaní s predchádzajúcim školským rokom sa zdvojnásobil počet upozornení zaslaných zriaďovateľom a zo zistení Štátnej školskej inšpekcie vyplynuli viaceré nedostatky.

„Takmer v tretine kontrolovaných ZUŠ pri vzdelávaní detí a v 18,8 percenta škôl pri vzdelávaní dospelých bola odbornosť vyučovania nižšia ako 70 percent. Alarmujúce je aj to, že v dvoch kontrolovaných subjektoch vedúci pedagogickí zamestnanci nespĺňali kvalifikačné predpoklady a požiadavky na výkon riadiacej funkcie v zmysle platnej legislatívy. V ďalších dvoch subjektoch riaditelia škôl nevykonávali priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť v rozsahu stanovenom právnym predpisom.“

Okrem dôsledného preverenia priestorového a materiálno-technického zabezpečenia je podľa Štátnej školskej inšpekcie potrebné preveriť aj obsah školského vzdelávacieho programu v procese rozhodovania o zaradenie ZUŠ do siete škôl. „Odporúčame aj realizovať včasnú aktualizáciu údajov v sieti škôl a školských zariadení SR po vydaní rozhodnutí o zaradení elokovaných pracovísk do siete alebo zmenách v údajoch ZUŠ a prehodnotiť aktuálnosť niektorých položiek normatívu materiálno-technického zabezpečenia vzhľadom na možnosť využitia modernejších digitálnych technológií,“ poznamenala Štofková Dianovská.

 

Zdroj: TASR

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár