Začnite písať

Aktuálne informácie pre rodičov

Aké majú absolventi povinnosti voči zdravotnej poisťovni po ukončení štúdia?

Ste čerstvý absolvent strednej alebo vysokej školy? Poradíme vám aké máte povinnosti voči zdravotnej poisťovni po ukončení štúdia.

Status študenta sa stráca v deň, ktorý nasleduje po dni od vykonania štátnej záverečnej skúške. Následne začínajú absolventom platiť povinnosti voči zdravotnej poisťovni.

Povinnosti maturantov sa líšia podľa toho, či sa študent rozhodne pokračovať na vysokej škole, alebo nie

„Za absolventov strednej školy platí štát poistné najdlhšie do skončenia letných prázdnin, teda do 31. augusta kalendárneho roka, v ktorom ukončili stredoškolské štúdium. Ak maturant pokračuje v štúdiu na vysokej škole, zostáva aj naďalej poistencom štátu a nevzniká mu žiadna povinnosť vo vzťahu k zdravotnej poisťovni,“ uviedla manažérka oddelenia komunikácie Všeobecnej zdravotnej poisťovne Marianna Bublavá.

Ak stredoškolák nepokračuje v štúdiu na vysokej škole, nezamestná sa alebo nezačne podnikať, môže sa prihlásiť na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie. V takom prípade platí za neho zdravotné poistenie štát. Ak tak neurobí, musí sa najneskôr do 8. októbra kalendárneho roka prihlásiť vo svojej zdravotnej poisťovni ako samoplatiteľ zdravotného poistenia a poistné si začne hradiť sám.

V prípade, že sa maturant chystá študovať na vysokej škole v niektorej z krajín EÚ, na ktorej je štúdium ekvivalentné s vysokoškolským štúdiom na Slovensku, zostane naďalej ako študent poistený na Slovensku. Zdravotné poistenie bude za neho platiť štát. Potrebnú zdravotnú starostlivosť v členských štátoch EÚ vrátane štátu štúdia bude čerpať na základe európskeho preukazu zdravotného poistenia.

študenti vysokej školy

Zdroj: Freepik       

Povinnosti absolventov prvého stupňa vysokoškolského štúdia sa rovnako odvíjajú od toho, či v štúdiu pokračujú, alebo nie

„Ak do dovŕšenia 26 rokov veku pokračuje čerstvý bakalár vo vysokoškolskom štúdiu, štát za neho zaplatí poistné aj počas prázdnin až do zápisu na druhý stupeň štúdia. Od dovŕšenia 26 rokov veku do dovŕšenia 30 rokov veku to platí iba vtedy, ak ide o denné štúdium,“ spresnila Bublavá.

Rovnako, potvrdenie o návšteve školy nie je potrebné predkladať každý rok, ak mladý človek študuje bez prerušenia na vysokej škole v Slovenskej republike. Túto informáciu oznamuje elektronicky zdravotnej poisťovni Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Za absolventov vysokoškolského štúdia druhého stupňa, ktorí v štúdiu pokračujú a zapíšu sa v tom istom roku na denné doktorandské štúdium, hradí štát poistné aj v období prázdnin až do zápisu. Za poistenca štátu sa považuje študent denného doktorandského študijného programu, ak celková dĺžka jeho doktorandského štúdia neprekročila štandardnú dĺžku štúdia pre doktorandský študijný program v dennej forme, doktorand už nezískal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a nedovŕšil vek 30 rokov.

Prečítajte si: Študentská rada reaguje na optimalizáciu stredných škôl

Aké má povinnosti voči zdravotnej poisťovni absolvent vysokej školy 1. alebo 2. stupňa, ktorý už ďalej nepokračuje v štúdiu

Oznámenie zmeny

Absolvent je povinný oznámiť svojej zdravotnej poisťovni, že ukončil štúdium. Toto oznámenie by malo byť urobené do 8 dní od ukončenia štúdia. Môže to byť prostredníctvom osobnej návštevy, poštou alebo elektronicky, ak to poisťovňa umožňuje.

Zmena statusu

Po skončení štúdia sa mení status z poistenca študenta na poistenca samoplatcu, pokiaľ sa absolvent okamžite nezamestná, nezačne podnikať alebo sa nezaregistruje na úrade práce ako nezamestnaný.

Platba poistného

Ak sa absolvent nezamestná, nezačne podnikať ani sa nezaregistruje na úrade práce, stáva sa samoplatcom a je povinný sám si platiť zdravotné poistenie. Výška mesačného poistného pre samoplatcov je určená zákonom a je potrebné ju pravidelne uhrádzať.

Registrácia na úrade práce

Ak sa absolvent zaregistruje na úrade práce ako nezamestnaný, zdravotné poistenie za neho platí štát. Je však potrebné túto skutočnosť oznámiť zdravotnej poisťovni, aby boli údaje správne aktualizované.

Zamestnanie alebo podnikanie

Ak absolvent nastúpi do zamestnania, zamestnávateľ je povinný ho prihlásiť do zdravotnej poisťovne a platiť za neho poistné. Ak absolvent začne podnikať, musí sa sám prihlásiť ako samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) a platiť si zdravotné poistenie sám podľa príslušných pravidiel.

Aké má absolvent povinnosti voči sociálnej poisťovni?

Aké majú absolventi povinnosti voči štátu po skončení štúdia?

 

Zdroj: TASR

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár