Začnite písať

Aktuálne informácie pre rodičov

Na VŠ sa zmení prístup k podpore tehotných študentiek

Viera_a_nádej_je_pri_dlhom_čakaní_pri_otehotnení_dôležité[1]

Na slovenských vysokých školách sa upraví prístup k podpore tehotných študentiek a študentov, ktorí sa starajú o deti do troch rokov. Zmeny sa dotknú aj študentov, ktorí sa starajú o dieťa so zdravotným postihnutím mladšie ako päť rokov. Novelizácia sa týka najmä učebných plánov, prerušení štúdia a platenia školného. 

„V oblasti školného už v súčasnosti nie je vylúčené, aby vysoké školy mali upravené zníženie alebo úplné odpustenie školného pre túto skupinu, avšak aplikačná prax ukázala, aby úľava na školnom bola upravená generálne na úrovni zákona,“ vysvetlili predkladatelia novely vysokoškolského zákona.

15. týždeň tehotenstva a čo sa deje v tomto týždni

zdroj: canva/ Pavel Danilyuk od autora Pexels

Vysoká škola by mala vytvárať zodpovedajúce podmienky štúdia pre tehotné študentky a pre študentov, ktorí sa trvale starajú o dieťa mladšie ako tri roky, bez znižovania požiadaviek na ich študijný výkon. „Vysoká škola prihliada na potreby týchto študentov najmä pri tvorbe študijných plánov, povoľovaní prerušenia štúdia a určovaní najdlhšieho celkového obdobia prerušenia štúdia,“ uvádza sa v návrhu. Novela tiež upravuje, za akých podmienok môže rektor vysokej školy odpustiť školné pri tehotných študentkách a študentoch starajúcich sa o dieťa do troch rokov.

Prečítajte si: 12 najlepších citátov, ktoré dodajú silu každému rodičovi

Zároveň sa majú zohľadniť pri počte hodín ustanovenia, ktoré upravujú záťaž študenta prostredníctvom ECTS kreditov (European Credit Transfer and Accumulation System). Poslanci vysvetlili, že každý študijný program má určenú záťaž pre jednotlivé predmety vyjadrenú v ECTS kreditoch. Štandardná záťaž sa vyjadruje počtom 60 kreditov u študijných programov prvého stupňa, druhého stupňa alebo študijných programov spájajúcich prvý a druhý stupeň bez ohľadu na formu štúdia. Doterajšie znenie zákona podľa predkladateľov nezohľadňovalo rovnaké definovanie záťaže študenta v dennej a externej forme štúdia pri definovaní váhy 1 ECTS kreditu.

Právna úprava má nadobudnúť účinnosť od 1. septembra vzhľadom na začiatok akademického roka.

Zdroj: TASR

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár