Začnite písať

Aktuálne informácie pre rodičov

Štát zlyhal pri strategickej práci s mládežou

dieťa a psychológ

Podľa Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) štát nezvláda strategickú prácu s mládežou. Kontrola obdobia medzi rokmi 2020 až 2023 ukázala nesprávne nastavenie procesu prípravy a implementácie stratégie mládeže.

Kontrolný úrad poukázal, že mladí ľudia tvoria tretinu slovenského obyvateľstva, no v posledných rokoch sa agendou mládeže zaoberal len jeden zamestnanec ministerstva školstva.

Podpredsedníčka kontrolórov Henrieta Crkoňová uviedla, že stratégia neriešila kľúčové problémy mládeže, napríklad sa vôbec nevenovala oblasti duševného zdravia. Crkoňová upozornila, že ak nebudeme flexibilne reagovať na výzvy súvisiace s požiadavkami a potrebami mladej generácie, problémy sa budú rozrastať a ich riešenie bude časom komplikovanejšie a bude mať väčší dopad na zdravie mladých, ako aj na verejné financie.

„Národní kontrolóri považujú vytváranie podmienok pre vzdelávanie a rozvoj mládeže vo všetkých fázach jej života za zásadné pre rozvoj celej spoločnosti. K zlepšeniu podmienok pre mladých ľudí mala prispieť aj Stratégia SR pre mládež na roky 2021 – 2028, ktorú sme kontrolovali. Politika mládeže má silný prierezový charakter, čo predpokladá aktívnu spoluprácu medzi inštitúciami štátnej správy, územnej samosprávy a mimovládneho sektora,“ uvádza NKÚ s tým, že podľa jeho zistení sa tento zámer nepodarilo dosiahnuť.

Prečítajte si: Poznáme výsledky, ktoré dosiahli žiaci v Testovaní 9

Kontrolóri poukázali na to, že medzirezortná pracovná skupina pre oblasť mládeže, ktorá mala na príprave Stratégie pracovať, sa počas viac než troch rokov nezišla ani raz. NKÚ tiež poukazuje, že štátne inštitúcie, ktoré by mali realizovať úlohy Stratégie, neplnia svoje funkcie a úlohy, pre ktoré ich rezort školstva zriadil.

„Napríklad aktuálna legislatíva neumožňuje Národnému inštitútu vzdelávania a mládeže realizovať akreditované formy vzdelávacích programov pre pracovníkov s mládežou. Zánikom IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže pred dvoma rokmi totiž všetky akreditácie neformálneho vzdelávania zanikli a neboli prenosné. Stratégia tento problém nepredpokladala a jeho riešenie si vyžaduje zmenu zákona. Napriek tomuto stavu je organizácia IUVENTA v Stratégii považovaná za dôležitého partnera pri napĺňaní strategických cieľov, čo kontrolóri považujú za vysoké realizačné riziko,“ približuje NKÚ.

 

Image by Freepik

Kontrola tiež ukázala, že ciele, opatrenia a indikátory, ktoré stratégia definuje, nedostatočne reagujú na potreby mládeže a nepomáhajú jej riešiť dôležité životné situácie.

„Pandémia COVID-19, vojna v blízkosti našich hraníc, narastajúci vplyv sociálnych sietí, klimatické zmeny vyvolávajú tlak na mladých ľudí, ktorí často nevedia zvládnuť nové situácie, upadajú do depresie a iných ťažko samostatne zvládnuteľných stavov. Preto čoraz častejšie potrebujú rôznu odbornú pomoc a poradenstvo, k rozvoju ktorých chýba strategický prístup,“ vysvetľuje Crkoňová.

Doplnila, že tieto aspekty života detí a mládeže by mali motivovať aktualizáciu, prípadne zmeny cieľov stratégie na ďalšie tri roky. Stratégia by nemala byť statickým dokumentom a je potrebné, aby reagovala na nové požiadavky.

dieťa a psychológ

Zdroj: Freepik

„Ministerstvo školstva SR za roky 2022 a 2023 nesledovalo objem finančných prostriedkov, ktoré boli vynaložené na realizáciu Stratégie. Podľa plánu malo ísť na plnenie cieľov Stratégie v rokoch 2022 až 2025 viac ako 200 miliónov eur, prevažne z eurofondov. Financovanie všetkých aktivít zo zdrojov Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) nebude možné realizovať tak, ako to bolo plánované pri vypracovaní Stratégie, nakoľko v čase jej schválenia nebola podpísaná partnerská dohoda,“ uvádza NKÚ.

Crkoňová poukázala, že agendou mládeže sa medzi januárom 2021 a februárom 2023 zaoberal jeden zamestnanec príslušného rezortu, čo v kontexte veľkého objemu finančných zdrojov i dôležitosti samotnej témy podľa nej poukazuje na závažné zlyhanie štátu v tejto oblasti. NKÚ uvádza, že v rokoch 2019 a 2020, a tiež od marca 2023 pôsobilo na odbore mládeže päť až sedem zamestnancov.

Zdroj: SITA

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár