Začnite písať

RODIČOVSTVO

Žijete s deťmi v zahraničí – Ako riešiť povinnú školskú dochádzku na Slovensku?

deti v škole

V súčasnosti je bežné, že slovenskí rodičia spolu so svojimi deťmi žijú v zahraničí. Vedeli ste však, že aj v prípade, keď vaše dieťa navštevuje školu v zahraničí má stále povinnosť plniť si povinnú školskú dochádzku na Slovensku? Podľa zákona musí byť dieťa, ktoré navštevuje školu v zahraničí prihlásené do školy aj na Slovensku.

Zákon určuje rodičovi povinnosť zapísať každé dieťa, ktoré má trvalý pobyt na Slovensku a dosiahlo školopovinný vek, do základnej školy na území Slovenska, bez ohľadu na to, kde aktuálne dieťa žije. Táto povinnosť sa teda vzťahuje na všetkých rodičov detí, ktoré dovŕšia do 31. augusta daného roku 6 rokov. Výnimkou je, ak má dieťa dvojité občianstvo, teda je občanom dvoch krajín. Vtedy má rodič dieťaťa právo rozhodnúť, v ktorej krajine bude dieťa navštevovať základnú školu.

Zákonný zástupca je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v spádovej škole, tam kde je dieťa zaradené podľa školského obvodu. Rodič môže dieťa zapísať aj na inú ako kmeňovú školu, avšak prijatie žiaka na takúto školu je na rozhodnutí riaditeľa. Súčasne rodič požiada riaditeľa školy o povolenie plniť povinnú školskú dochádzku v zahraničí za podmienok podľa § 25 školského zákona prostredníctvom žiadosti.

V žiadosti sa podľa zákona musí nachádzať:

  • meno, priezvisko a bydlisko žiaka,
  • rodné číslo žiaka,
  • adresa bydliska v zahraničí,
  • názov a adresa školy, ktorú bude žiak v zahraničí navštevovať, ak je vopred známa, alebo názov a adresa školy zriadenej iným štátom na území Slovenskej republiky, ktorú bude žiak navštevovať.
deti v škole

Zdroj: Freepik

Zápis dieťaťa do školy môže byť aj na diaľku

Nemôžete prísť v termíne zápisu na Slovensko? V tomto prípade môžete splnomocniť inú osobu, aby túto povinnosť vykonala vo vašom mene. Splnomocnená osoba sa na zápise preukáže rodným listom dieťaťa, splnomocnením od zákonného zástupcu dieťaťa a svojim občianskym preukazom. Následne zákonný zástupca musí písomne požiadať riaditeľa školy o povolenie navštevovať základnú školu v zahraničí.

Táto žiadosť musí obsahovať:

  • meno, priezvisko dieťaťa,
  • bydlisko dieťaťa.
  • rodné číslo dieťaťa,
  • názov a adresu školy, ktorú bude dieťa v zahraničí navštevovať.

V prípade, že sa dieťa bude v zahraničí zdržovať dlhodobo, musíte uviesť aj predpokladanú dĺžku pobytu v zahraničí a adresu bydliska v zahraničí. V prípade, že riaditeľ školy nemá pochybnosti o rodičovstve a zodpovednosti žiadateľa, vydá rozhodnutie o vzdelávaní sa žiaka mimo Slovenskej republiky.

Prečítajte si: Počas externej maturity nastali na slovenských školách viaceré pochybenia

Preskúšanie dieťaťa na slovenskej škole nie je povinné každý rok

Žiak, ktorý navštevuje školu v zahraničí nemusí vykonať komisionálne skúšky na slovenskej škole každoročne. Nová úprava ponúka žiakovi možnosť byť preskúšaný na základe žiadosti jeho zákonného zástupcu. V žiadosti sa uvedú konkrétne ročníky, za ktoré by sa mali skúšky vykonať. Termín skúšok závisí od dohody školy a rodičov žiaka najneskôr 15 dní pred ich konaním.

Pokiaľ má rodina v pláne vrátiť sa späť na Slovensko a dieťa zaradiť do školy, deti vykonajú komisionálne skúšky. Komisionálne skúšky prebiehajú z predmetov, ktoré určí riaditeľ školy (najmä zo slovenského jazyka, prípadne dejepisu či geografie). Podľa ich výsledkov riaditeľ zaradí školáka do príslušného ročníka.

deti v škole

Zdroj: Freepik

Kedy začína povinná školská dochádzka na Slovensku?

Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši 6. rok a rovnako dosiahne školskú spôsobilosť. Ak dieťa dosiahne vek 6 rokov v septembri, zákonný zástupca je povinný podľa zákona ho zapísať na školský rok, ktorý začína až v nasledujúcom kalendárnom roku.

Prečítajte si: Slovenské a české ministerstvo školstva sa dohodlo na spolupráci

Výnimočne môže byť prijaté aj dieťa, ktoré ešte nedovŕšilo 6 rokov. Zákonný zástupca však musí k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie lekára pre deti a dorast.

Povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najviac do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 16 rokov. Ak Žiak absolvuje nultý ročník, jeho povinná školská dochádzka končí absolvovaním 9.ročníka.

 

 

Zdroj: Eduworld.sk

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár